video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

174

دانلود:

37

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی خصوصیات کمی و کیفیت در تعدادی از ارقام فندق (.Corylus avellana L) در شرایط اقلیمی کرج

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 342

چکیده

 به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفیت در هشت واریته فندق شامل فرتیل, پشمینه, رسمی, گرجه, روند, شصتک, نگرت و گردویی از خصوصیات مرفولوژیکی و شیمیایی استفاده شد. این ارزیابی در سالهای 1386 و 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج انجام گردید و 21 خصوصیت شامل: رشد رویشی, قطر تنه, تعداد پاجوش, قطر تاج, طول و عرض برگ, طول میانگره, وزن, طول و عرض میوه, وزن پوشینه, وزن مغز, درصد میوه, درصد مغز, درصد چربی, درصد پروتئین, کلروفیل کل, کلروفیلa  و b و نسبت کلروفیل a/b در واریته های فندق اندازه گیری شد. تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری را بین واریته های فندق از نظر کلیه صفات مورد بررسی نشان داد. واریته فرتیل در مقایسه با سایر واریته ها, دارای خصوصیات کمی و کیفیت برتری بود. تجزیه خوشه ای واریته های فندق را به سه گروه و یک رقم مستقل تقسیم نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات مرفولوژیکی یکی از ابزارهای قابل اطمینان برای شناسایی و ارزیابی واریته ها و ژنوتیپ های فندق می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی