مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,370

دانلود:

349

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسران در تهران

نویسندگان

چابکی ام البنین

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 128

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران» به روش توصیفی - مقایسه ای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با 88 پرسش بسته در قالب 43 پرسش اصلی) جمع آوری شده است. پرسشنامه ها بین 1041 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در پنج دانشگاه تهران، شهید بهشتی، الزهرا (س) ، امام صادق (ع) و صنعتی شریف، به طور مساوی توزیع شد. سپس داده های آماری، با بهره گیری از نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از مجذور خی و تحلیل های دو متغیره و سه متغیره و براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید یافته های جهانی در رابطه با علاقه مندی سیاسی زنان در مقایسه با مردان است و نشان می دهد که زنان اعم از اینکه در دانشگاههای مختلط یا غیرمختلط باشند، علاقه مندی سیاسی کم تری (در مقایسه با مردان) دارند و فعالیتهای سیاسی آنان، کم تر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکل می گیرد. زنان دیرتر از مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شغل پدر و مادر و نیز تحصیلات پدر و مادر رابطه آماری معنی دار و مثبتی با علاقه مندی سیاسی دختران دارد. از سوی دیگر متغیرهای ازدواج و مقطع تحصیلی، تفاوت معنی داری را در رابطه با علاقه مندی سیاسی دو گروه آزمودنی نشان نمی دهد.  

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

چابکی، ام البنین. (1382). جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسران در تهران. علوم انسانی الزهرا، 13-12(44-45)، 107-128. SID. https://sid.ir/paper/13904/fa

Vancouver: کپی

چابکی ام البنین. جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسران در تهران. علوم انسانی الزهرا[Internet]. 1382؛13-12(44-45):107-128. Available from: https://sid.ir/paper/13904/fa

IEEE: کپی

ام البنین چابکی، “جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسران در تهران،” علوم انسانی الزهرا، vol. 13-12، no. 44-45، pp. 107–128، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/13904/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی