مشخصات نشــریه

علوم انسانی الزهرا

علوم انسانی الزهرا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

علوم انسانی الزهرا

صاحب امتیاز

: دانشگاه الزهرا (س)

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر

: دکتر علی محمد ولوی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88058908 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

: v.c.research@ALZAHRA.ac.ir

نشانی

: تهران، ونک، کدپستی:1993891176

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

378,813

دانلود یکساله

193,179