مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پرانرژی | سال:1390 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 12) | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر بمب های هوایی روی سازه های زیرزمینی

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 16

چکیده

 ضرورت طراحی سازه های امن در مقابل انفجار بمب های هوایی در سطح زمین, بر کسی پوشیده نیست. در راستای نیل به این هدف, نحوه انفجار بمب و انتشار موج تنشی ناشی از انفجار در محیط سنگی ناپیوسته در این تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و پایداری سازه های زیر زمینی در مقابل انفجار سطحی بمب ها تحلیل شده است. در این مطالعه پس از انتخاب پالس دینامیکی ناشی از انفجار یک بمب با وزن و میزان نفوذ معین در سطح زمین, و محاسبه شکل و ابعاد کراتر ایجاد شده در اثر انفجار بمب, پالس دینامیکی به صورت شعاعی به مرز کراتر اعمال شده و نحوه انتشار و میرایی موج در محیط سنگی ناپیوسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به منظور مدل سازی محیط ناپیوسته و انتشار موج دینامیکی در این محیط از نرم افزار المان مجزای UDEC که قابلیت تحلیل دینامیکی مدل ناپیوسته زمین را داراست, استفاده شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که برای یک بمب با وزن و میزان نفوذ معین با افزایش عمق سازه, احتمال ناپایداری سازه در اثر شوک انفجار در سطح زمین کاهش می یابد. همچنین وجود ناپیوستگی های موثر (باسختی و پارامترهای مقاومتی پایین) نیز این احتمال را کاهش می دهند. تحت شرایط یکسان چنانچه زاویه شیب ناپیوستگی نسبت به خط واصل مرکز انفجار و محل سازه حدود 60 درجه باشد احتمال پایداری سازه نسبت به سایر زاویه ها افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID