مشخصات نشــریه

مواد پرانرژی

مواد پرانرژی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مواد پرانرژی

صاحب امتیاز

: انجمن مواد پرانرژی ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 3629-1375

شاپا الکترونیک

: 4987-1375

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی صابری مقدم

سردبیر

: دکتر حسین فخراییان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22970250 (021)

نمابر

: 22936578 (021)

تارگاه

: www.isaem.ir

پست الکترونیک

: info@ISAEM.IR

نشانی

: تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

200,974

دانلود یکساله

121,445