مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

427

دانلود:

237

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 سابقه و هدف: بدشکلی های, دندانی صورتی میتواند روی کیفیت زندگی افراد تاثیر بگذارد. هدف از انجام این مطالعه, بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره ی اول دبیرستان شهر کرمان در سال 1394 بوده است. روش بررسی: این مطالعه ی مقطعی توصیفی روی 195 دانش آموزدختر دوره ی اول دبیرستان که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست اطلاعات فردی, پرسشنامه ی استاندارد22 سوالی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی و معاینه بالینی بود. داده ها وارد کامپیوتر شده و در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 21 وبا استفاده از تستهای ANOVA وTو رگرسیون خطی در سطح معنی داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: در پژوهش کنونی میانگین نمره ی کل پرسشنامه10. 05 ± 17. 30 و میانگین نمره در هریک از حیطه های اجتماعی 5. 18 ± 7. 52, زیبایی2. 96 ± 3. 55 دهانی صورتی 2. 39 ± 2. 57 و آگاهی2. 40 ± 4. 13 بود. بین تمایل به درمان ارتدنسی با نمره ی کل پرسشنامه و حیطه های دانش, زیبایی و اجتماعی ارتباط معنی دار وجود داشت. کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در افراد با اکلوژن کلاس سه به طور معنی داری بدتر از انواع دیگر اکلوژن بود(p=0. 07). نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختردوره اول دبیرستان, بالا می باشد. تمایل به درمان ارتودنسی و اکلوژن کلاس سه, تاثیر معنی داری روی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی می گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریمی افشار، مرضیه، ترابی پاریزی، ملوک، حقانی، جهانگیر، و خسرویان، زینب. (1396). بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان. دندانپزشکی کودکان ایران، 12(2 )، 13-24. SID. https://sid.ir/paper/112643/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی افشار مرضیه، ترابی پاریزی ملوک، حقانی جهانگیر، خسرویان زینب. بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان. دندانپزشکی کودکان ایران[Internet]. 1396؛12(2 ):13-24. Available from: https://sid.ir/paper/112643/fa

  IEEE: کپی

  مرضیه کریمی افشار، ملوک ترابی پاریزی، جهانگیر حقانی، و زینب خسرویان، “بررسی کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان،” دندانپزشکی کودکان ایران، vol. 12، no. 2 ، pp. 13–24، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/112643/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی