مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1390 | دوره:21 | شماره:75 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:7

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

238

دانلود:

102

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سبک های رهبری و میزان تمایل پرستاران به ماندن در بخش های تخصصی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 زمینه و هدف: سازمان ها هزینه های زیادی صرف جذب, آموزش و نگاه داری نیروی انسانی متخصص می کنند ولی در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب با مشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد. هدف این تحقیق سنجش میزان تمایل پرستاران به ماندن در بخش های تخصصی و رابطه آن با سبک ها رهبری سرپرستاران بخش هاست. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 148 نفر از پرستاران واحدهای تخصصی پرستاری در بیمارستان های امام حسین و مدرس انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مربوط به تعیین سبک رهبری با 24 سوال که مبتنی بر مبانی نظری تهیه شده بود استفاده شد. پرسشنامه تمایل به ماندن نیز در قالب 21 گویه تمایل به ماندن افراد را در جنبه های مختلف اندازه گیری می نمود. هر دو پرسشنامه در طیف لیکرت از گزینه خیلی کم تا خیلی زیاد در قالب 4 گزینه تنظیم شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بالاترین نمره پرسشنامه سبک رهبری 2.63 و کمترین آن 1.84 به دست آمد. همچنین از پرسشنامه تمایل به ماندن میانگین نمره 2.4 به دست آمد. ضریب همبستگی 0.166 برای سبک رهبری آمرانه 0.206 برای سبک رهبری آمرانه خیرخواهانه, 0.738 سبک مشورتی و 0.998 برای سبک مشارکتی به دست آمد. نتیجه گیری: بین سبک های رهبری آمرانه, آمرانه خیرخواهانه, مشورتی سرپرستاران و تمایل به ماندن پرستاران رابطه معنی دار وجود ندارد. ولی بین سبک مدیریتی مشارکتی سرپرستاران و تمایل به ماندن پرستاران رابطه معنی دار مثبت و مستقیم وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID