مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

115

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت بررسی نیازهای مراقبت از خود برای پیشگیری از زخم پای دیابتی

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 21

چکیده

 زمینه و هدف: بررسی و شناسایی نیازهای بیماران اولین قدم مراقبت های پرستاری است. بررسی جامع بیمار و پی گیری مشکلات, از پذیرش های مکرر در بیمارستان پیشگیری کرده و موجب بهبود عملکرد می شود. بررسی بیماران مستلزم وجود ابزارهای معتبر و پایا می باشد این پژوهش با هدف طراحی ابزار معتبر و پایا بررسی نیازهای خود مراقبتی برای پیشگیری از زخم پای دیابتی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه 153 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو که به روش نمونه گیری آسان از مراکز مورد پژوهش انتخاب شدند شرکت نمودند. این پژوهش روش شناسی در دو مرحله 1: تعیین عبارات ابزار و 2: تعیین ویژگی های روانسنجی (اعتبار و پایایی) ابزار انجام شد. در مرحله اول عبارات با استفاده از مفهوم نیازهای مراقبت از خود, مرور منابع, استفاده از ابزارهای موجود و مرتبط با پژوهش و مصاحبه با 8 بیماران مبتلا به دیابت نوع دو طراحی شدند. در مرحله دوم اعتبار محتوی, اعتبار صوری, اعتبار ملاکی (ملاکی همزمان), اعتبار سازه (تحلیل عاملی), همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و ثبات (پایایی آزمون مجدد) ابزار بررسی گردید. داده ها به وسیله نرم افزار آماری اس پی اس اس ویرایش 17 تحلیل شد.یافته ها: در مرحله اول 103 عبارت در 4 حیطه اصلی و ابعاد فرعی هرکدام بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعیین اعتبار محتوی و صوری 100 عبارت بدست آمد. در مرحله تعیین اعتبار سازه حیطه های نیازهای هنگام انحراف از سلامتی به کمک تحلیل عاملی مشخص شدند. در این مرحله 43 عبارت در 5 بعد بدست آمد. جهت تعیین اعتبار ملاکی از پرسشنامه های ارزیابی توان مراقبت از خود و کیفیت زندگی مددجویان دیابتی استفاده شد که نتایج, وجود رابطه خطی, مثبت و معنی دار را بین ابزارهای ملاک و ابزار پژوهش نشان داد. نتایج حاصل از بررسی پایایی ابزار, ضریب آلفای کرونباخ بین 0.701 و 0.891 برای عوامل حیطه نیازهای زمان انحراف ازسلامت و ضریب پایایی آزمون مجدد 0.851 تا 0.982 برای عوامل و 0.978 برای کل ابزار را نشان داد. نتیجه گیری: در این پژوهش, ابزار بررسی نیازهای مراقبت از خود برای پیشگیری از زخم پای دیابتی با 97 عبارت, در مقیاس سه درجه ای طراحی شد و دارای اعتبار و پایایی می باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.