video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,112

دانلود:

246

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها

صفحات

 صفحه شروع 20 | صفحه پایان 26

چکیده

 مقدمه: خطاهای دارویی یکی از مهمترین و کشنده ترین عوارض درمان محسوب می گردند. سالانه هزاران مورد خطای دارویی در بین پرسنل پزشکی و پیراپزشکی گزارش می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مداوم بر ارتقا دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش به شیوه مطالعه چهار گروهی سولمون انجام شده است. نمونه های اولیه این پژوهش شامل 100 نفر (50 نفر گروه آزمایش و 50 نفر گروه شاهد) و به روش کاملا تصادفی بر اساس شماره نظام پرستاری از میان کلیه پرستارانی انتخاب شدند که به فراخوان آموزشی از طریق سایت دانشگاه و اطلاعیه نصب شده در بخش ها پاسخ دادند و دارای معیار ورود به پژ‍‍‍‍‍‍‍وهش بودند. نوع مداخله انجام شده به صورت اجرای برنامه آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی پرستاران و به صورت کارگاهی و انجام کار عملی بود.نتایج: نتایج بعد از آموزش نشان داد که میانگین نمره دانش پرستاران در خرده آزمون مربوط به داروهای تزریقی (P=0.001), حل کردنی (P<0.001), تعیین غلظت دارو (P<0.001) و انفوزیون سرم (P=0.007) به شکل معناداری افزایش یافته است. همچنین اختلاف آماری معناداری بین میانگین نمرات کسب شده پرستاران در چهار زیر گروه روش سولمون وجود داشت (P<0.001) که تفاوت موجود بین میانگین نمرات کسب شده گروه اصلی پرستاران آموزش دیده در مقایسه با سایر گروه ها بود.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده تاثیر آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها بود. به طوری که پرستاران دارای نیازهای عمیق آموزشی در زمینه محاسبه دز داروها به ویژه داروهای تزریقی بودند. نتایج این تحقیق در راستای پژوهش های مشابه در سرتاسر دنیا موید آن است که برای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری, آموزش مداوم پرستاران ضروری است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  دادگری، ع.، و کساییان، ا.، و دادور، ل.، و کلاتجاری، م.، و رضایی، م.، و میرزایی، م. (1391). بررسی تاثیر آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, 7(1), 20-26. https://sid.ir/paper/108027/fa

  Vancouver: کپی

  دادگری علی، کساییان امیر، دادور لیلا، کلاتجاری مهرداد، رضایی مریم، میرزایی ملیحه. بررسی تاثیر آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی. 1391 [cited 2023January30];7(1):20-26. Available from: https://sid.ir/paper/108027/fa

  IEEE: کپی

  دادگری، ع.، کساییان، ا.، دادور، ل.، کلاتجاری، م.، رضایی، م.، میرزایی، م.، 1391. بررسی تاثیر آموزش بر دانش و مهارت پرستاران در محاسبه دز داروها. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, [online] 7(1), pp.20-26. Available: https://sid.ir/paper/108027/fa.