video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف

نویسندگان

جوان خدیجه

صفحات

 صفحه شروع 173 | صفحه پایان 193

چکیده

 در این پژوهش احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های بارش روزانه 7 ایستگاه سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2014-1995 استفاده شد. پس از تعیین روزهای بارانی (بارش بیشتر از صفر میلی متر) و خشک (صفر میلی متر), انطباق زنجیره مارکف مرتبه اول بر سری داده ها با استفاده از آزمون در سطح معنی داری 01/0=a بررسی و مورد تایید واقع شد. پس از تشکیل ماتریس احتمال انتقال, احتمال تعادل, میانگین تداوم روز های خشک و بارانی و سیکل هوایی محاسبه شد سپس با محاسبه فراوانی روزهای بارانی دو تا ده روزه, احتمال وقوع این دوره ها و دوره بازگشت بارش های 2 تا 5 روزه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در دوره مورد مطالعه به طور میانگین 25 درصد روزها همراه با بارندگی بوده و در حالت های انتقال شرطی بارندگی, احتمال وقوع حالت Pdd بیشتر از سایر حالت ها (Pww, Pdw وPwd) است. میانگین تداوم روزهای بارانی در حوضه در حدود دو روز برآورد گردید. در کل, در تمام ایستگاه ها احتمال تعادل حالت خشک بیشتر از حالت بارانی بود. برآورد فراوانی و احتمال وقوع دوره های بارانی دو تا ده روزه و دوره بازگشت آنها نشان داد که با افزایش طول دوره ها, از فراوانی روزهای بارانی کاسته شده و با افزایش طول دوره های بارانی, احتمال وقوع آنها کاهش و دوره بازگشت آن نیز افزایش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جوان، خدیجه. (1395). بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 16(43 )، 173-193. SID. https://sid.ir/paper/102169/fa

  Vancouver: کپی

  جوان خدیجه. بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)[Internet]. 1395؛16(43 ):173-193. Available from: https://sid.ir/paper/102169/fa

  IEEE: کپی

  خدیجه جوان، “بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف،” تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، vol. 16، no. 43 ، pp. 173–193، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/102169/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی