مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

999

دانلود:

261

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی احتمال وقوع روزهای بارانی در شهر ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

صفحات

 صفحه شروع 235 | صفحه پایان 257

چکیده

 در این پژوهش تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر ارومیه با به کارگیری قوانین احتمالی و با استفاده از تکنیک زنجیره های مارکوف مورد تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف از آمار بارش روزانه مربوط به 48 سال (2008-1961) ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده شده است. آمار مذکور بر اساس ماتریس شمارش تغییر حالت روزهای بارانی و فاقد بارش مرتب شده, در ادامه ماتریس تغییر وضعیت بر اساس روش درستنمایی بیشینه محاسبه گردید. سپس با توان های مکرر این ماتریس, احتمال پایا و دوره بازگشت روزانه هر یک از دو حالات بارش و خشکی برآورد شد. دوره های بازگشت خشکی حدود یک روز و دوره بازگشت بارش حدود 5 روز محاسبه گردید. احتمال وقوع بارش در هر روز 0.2057 و احتمال روز خشک 0.7943 به دست آمد. در ادامه دوره بازگشت تداوم روزهای بارانی با تداوم 1 تا 5 روز محاسبه شده است. در بین محاسبات انجام شده معلوم شد که بیشترین احتمال وقوع روزهای بارش در بهار به ویژه (ماه آوریل) که احتمال دوره بازگشت دو و سه روزه باران به ترتیب برابر با 4.4 و 13 روز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  جلالی، مسعود، کارگر، حلیمه، و سلطانی، صغری. (1390). بررسی احتمال وقوع روزهای بارانی در شهر ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. فضای جغرافیایی، 11(35)، 235-257. SID. https://sid.ir/paper/91639/fa

  Vancouver: کپی

  جلالی مسعود، کارگر حلیمه، سلطانی صغری. بررسی احتمال وقوع روزهای بارانی در شهر ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. فضای جغرافیایی[Internet]. 1390؛11(35):235-257. Available from: https://sid.ir/paper/91639/fa

  IEEE: کپی

  مسعود جلالی، حلیمه کارگر، و صغری سلطانی، “بررسی احتمال وقوع روزهای بارانی در شهر ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف،” فضای جغرافیایی، vol. 11، no. 35، pp. 235–257، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91639/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی