مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

علوم کشاورزی ایران | سال:1377 | دوره:29 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  227
 • صفحه پایان: 

  234
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  274
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  275
 • صفحه پایان: 

  283
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  285
 • صفحه پایان: 

  298
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 23 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  325
 • صفحه پایان: 

  333
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  325
 • صفحه پایان: 

  332
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  334
 • صفحه پایان: 

  343
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  354
 • صفحه پایان: 

  361
تعامل: 
 • استنادات: 

  11
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 23 استناد 11 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  363
 • صفحه پایان: 

  378
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 23 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  379
 • صفحه پایان: 

  387
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

امیدبیگی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  413
 • صفحه پایان: 

  423
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  435
 • صفحه پایان: 

  445
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

میربخت سمانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  619
 • صفحه پایان: 

  626
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID