مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY) | سال:1383 | دوره:8 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  179
 • صفحه پایان: 

  183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: سندرم آمبولی چربی اشاره به وجود گلبولهای چربی در پارانشیم ریوی و یا جریان خون محیطی دارد که در همراهی با یکسری علایم ریوی، مغزی و پوستی خود را نشان می دهد. این سندرم اکثرا همراه با شکستگی های استخوانهای دراز و لگن دیده می شود و می تواند باعث مرگ بیمار شود. برای پیشگیری از این سندرم، قویترین بحث بر سر مفید بودن کورتیکواستروییدها بوده است. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی کورتیکواستروییدها در جلوگیری از سندرم آمبولی چربی در بیماران با شکستگی استخوان های بلند می باشد.روش کار: این مطالعه تحلیلی بر روی 91 نفر از بیماران با شکستگی استخوانهای بلند انجام گرفت. بیمارانی که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به دو گروه کنترل و مورد تقسیم و به گروه مورد دارو تزریق شد و نتایج حاصله با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: در مجموع 2 مورد آمبولی چربی در گروه استرویید درمانی (5.2%) و 6 مورد در گروه کنترل (10.1%) ایجاد شد. هیپوکسی شریانی در 1 نفر از گروه استرویید درمانی (2.6%) و 8 نفر از گروه کنترل (15%) دیده شد که هیچیک از موارد شدید نبود و متوسط فشار شریانی اکسیژن در دو گروه نیز اختلاف معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: با توجه به این نتایج متیل پردنیزولون سوکسینات، در مقدار داروی استفاده شده، در جلوگیری از سندرم آمبولی چربی و هیپوکسمی شریانی موثر نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  185
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: سقط جنین یکی از عوامل مهم در ناراحتی های زوج ها و از رایج ترین درگیریها در بارداری محسوب می شود. با توجه به اهمیت مطالعه اتیولوژی آن و همچنین عدم اطلاع از وضعیت موجود در این منطقه از کشور، تحقیق فوق به منظور تعیین میزان شیوع آنتی بادیهای ضد کلامیدیا تراکوماتیس در زنان مبتلا به سقط جنین و زنان بدون سابقه سقط انجام گرفت.روش کار: مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی بر روی 120 نفر از خانمهایی که تشخیص قطعی سقط جنین داشتند بعنوان بیمار و 150 خانم با سابقه حداقل یک زایمان موفق و بدون سابقه سقط، بعنوان کنترل انجام گرفت. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تعیین وجود آنتی بادیهای ضد کلامیدیا تراکوماتیس در سرم افراد مورد مطالعه از روش ELISA استفاده شد و نتایج با استفاده از آزمون t مقایسه شدند.نتایج: در این تحقیق اختلاف معنی داری بین شیوع آنتی بادیهای ضد کلامیدیا تراکوماتیس در سرم بیماران و گروه کنترل بدست آمد (P<0.001).نتیجه گیری: نتیجه این بررسی بر دخالت احتمالی کلامیدیا تراکوماتیس در سقط (در این منطقه) دلالت می کند. تعیین نقش دقیق این باکتری در ایجاد سقط مطالعات بیشتری را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  189
 • صفحه پایان: 

  192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

مقدمه: فشار داخل چشمی توسط میزان تولید زلالیه و مقاومت در برابر خروج زلالیه از چشم و میزان فشار وریدی اپی اسکلرا تعیین می شود. عواملی مانند سن، جنس، نژاد، بیماریهای سیستمیک، مصرف برخی از داروها و تغییرات شبانه روزی (Diurnal Variation) بر آن موثر می باشد. هدف این مطالعه اندازه گیری فشار داخل چشم و نسبت Cup/Disk (C/D) در افراد سالم می باشد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی، 200 نفر از همراهان بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان شهید محمدی مورد معاینه چشمی از نظر نسبت C/D و فشار داخل چشم (IOP) هر دو چشم قرار گرفتند و سپس داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: نتایج آماری نشان داد که میزان IOP>14 در چشم چپ افرادی که دارای سابقه گلوکوم فامیلی می باشند بیشتر از افرادی است که سابقه گلوکوم فامیلی ندارند (P<0.01). همین نتیجه در چشم راست نیز مشاهده گردید (P<0.02) میزان نسبت C/D چشم راست در افراد با گلوکوم فامیلی بیشتر از افراد بدون سابقه گلوکوم فامیلی است (P<0.01). همبستگی مثبت ما بین IOP چشم چپ و سن (r=0.38) و همبستگی مثبت بین IOP چشم راست و سن دیده شد (r=0.37) ما بین نسبت C/D چشم راست و IOP چشم راست (r=0.62) و نسبت C/D چشم چپ و IOP چشم چپ دیده شد (r=0.45) نیز همبستگی مثبت مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتیجه گیری ما شامل تاثیر مثبت سن در افزایش IOP و همبستگی مثبت ما بین IOP و نسبت C/D در هر دو چشم می باشد و نزدیک بینی تاثیری در میزان دو فاکتور فوق در هر دو چشم ندارد. در این بررسی سابقه گلوکوم فامیلی به عنوان یک فاکتور در افزایش IOP در هر دو چشم مطرح می باشد. پیشنهاد ما در نظر گرفتن فاکتور سابقه فامیلی و سن در هنگام محاسبه فشار داخل چشمی جهت افراد سالم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امام قریشی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

مقدمه: بیماری لوپوس اریتروماتوزوس یک بیماری سیستمیک است که ارگانهای مختلف را درگیر می کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نفریت لوپوسی در کودکان، سرانجام آن و فاکتورهای مرتبط با سرانجام آن صورت گرفته است.روش کار: مطالعه گذشته نگر بر روی 48 کودک مبتلا به نفریت لوپوسی با مراجعه به پرونده بیمارستانی آنان صورت گرفته است. خصوصیات بالینی و اپیدمولوژیک، سرانجام بیماران در مدت پیگیری ثبت گردیده و فاکتورهای موثر در سرانجام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. احتمال بقای 5 سال بیماران و بقای کلیه محاسبه گردید.نتایج: کودکان مورد بررسی دارای محدوده سنی 11-3 سال و اکثریت دختر بودند. تمام بیماران در زمان مراجعه پروتئینوری و اکثریت خون در ادرار داشتند. شایعترین نوع پاتولوژی کلاس چهارم نفریت لوپوسی با 43.59 درصد بوده است. در پیگیری 29.2 درصد دچار نارسایی مزمن کلیوی و 25 درصد فشارخون بالا شدند. مهمترین فاکتور موثر در پیش آگهی های بیماران وجود فشار خون بالا در زمان اولین مراجعه و کلاس 4 نفریت لوپوسی بود. میزان بقای کلیه بعد از 5 سال 63.8 درصد بود.نتیجه گیری: محدوده سنی، شیوع جنسی و شیوع انواع پاتولوژی نفریت لوپوسی در کودکان در مطالعه حاضر با اکثریت مطالعات همخوانی دارد. با توجه به اینکه فشارخون از فاکتورهای موثر در پیش آگهی بیماران است باید توجه بیشتری به درمان بیماران با فشار خون بالا در زمان مراجعه صورت گیرد. بدتر بودن شانس بقای کلیه در بیماران مطالعه حاضر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

مقدمه: آکنه ولگاریس یکی از شایعترین بیماریهای پوستی است که در بالغین و بزرگسالان جوان دیده می شود و با ترکیبی از کمدون، پوستول، کیست و پیدایش اسکار با شدتهای متفاوت مشخص می شود.این مطالعه با هدف ارزیابی پایداری، فیزیکی و شیمیایی فرآوردهای پوستی مختلف ترتینوئین، آزادسازی دارو توسط روشهای مختلف Invitro انجام گرفته و مدلهای آزادسازی دارو در این فرآورده ها با یکدیگر مقایسه شده است.روش کار: ابتدا منحنی استاندارد ترتینوئین در حلالهای مناسب به روش اسپکتروفتومتری رسم شدند و میزان داروی موجود در فرآورده ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی فرآورده ها نظیر تعیین pH، پایداری ظاهری فرآورده، تعیین محتوی آب، کنترل میکروبی، تست سانتریفوژ، تست تغییرات دمایی، آزمایش سرد و گرم شدن، تست انجماد و ذوب شدن، بررسی رئولوژی فرآورده، آزادسازی دارو از پایه به روش Invitro در حلال مناسب مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون آزادسازی بر روی فرآورده های موضعی ترتینوئین در بازار دارویی ایران با استفاده از سل دیفوزیون Franz و غشا سنتیتک در دمای 37ºC به مدت 5 ساعت انجام شد و مقادیر داروی عبور کرده از پوست در مقابل زمان ثبت گردید.نتایج: نتایج آزمایشات مختلف بر روی فرآورده های مختلف ترتینوئین بیانگر آن است که فرآورده های تهیه شده از نظر خواص فیزیکوشیمیایی در حد قابل قبول قرار داشتند. مقایسه ضرایب همبستگی مدلهای آزادسازی نشان داد که فرآورده های ژل از مدل هیگوچی پیروی می کنند. در حالیکه الگوی آزادسازی برای کرمها از نوع معادله درجه اول می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد آزادسازی دارو از کرم آهسته تر از دو فرآورده دیگر است و جذب پوستی تدریجی دارو از کرم می تواند ضمن ایجاد حداکثر اثر بخشی، کمترین تحریک پوستی را ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 128 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  209
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: آگاهی از وضعیت خمیدگی دندانها نقش مهمی در یک درمان موفقیت آمیز در اندودانتیکس دارد اما این هدف صرفا با آگاهی از آناتومی نرمال آنها محقق نخواهد شد بلکه باید موارد احتمالی متفاوت از آناتومی های معمول را نیز مدنظر داشت. هدف از این تحقیق بررسی دندان مولر اول فک بالا از نظر وجود خمیدگی ریشه ها و انطباق فورامن اپیکال با انتهای آپکس ریشه آن می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی، جهت مطالعه و بررسی وضعیت خمیدگی دندانهای مولر اول فک بالا، 105 دندان انسان که جنس و دلیل خارج شدن آنها ثبت نشده بود جمع آوری شد. نحوه جمع آوری آنها به گونه ای بود که اطمینان از مولر اول بودن آنها، حاصل شده و پس از آن که نمونه ها با وسایل دستی تمیز شدند، داخل روف حاوی هیپوگلریت سدیم کاملا رقیق شده قرار داده شدند و سپس حفره دسترسی مناسب تهیه گردید. برای رنگ آمیزی از فوشین 1% به مدت بیست دقیقه استفاده شد. نفوذ رنگ به داخل کانال باعث می شود که اختلاف رنگ بین کانال و عاج اطراف ایجاد شده و تشخیص موقعیت را در داخل کانال آسانتر کند. برای تشخیص انحنای ریشه و انطباق فورامن با انتهای ریشه از سه روش بررسی مشاهده ای، بررسی کلیشه های رادیوگرافی و مقاطع عرضی انتهای ریشه استفاده گردید و نتایج در شناسنامه های مربوطه بر طبق کد مربوطه درج گردید.نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وجود انحنا در 63.8 درصد ریشه های پالاتال، 48.6 درصد ریشه های دیستال و 80 درصد ریشه های مزیال مشاهده شد. انطباق فورامن آپیکال با سطح انتهای آپکس ریشه در 55.2 درصد ریشه های پاتال، 54.3 درصد ریشه های دیستال و 46.79 درصد ریشه های مزیال مشاهده شد.نتیجه گیری: احتمال وجود خمیدگی ریشه ها در مولر اول بالا در ریشه مزیوباکال بیشتر است و همچنین انطباق فورامن اپیکال با انتهای ریشه در آن کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  215
 • صفحه پایان: 

  219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: کشورهای توسعه یافته با شناخت اهمیت آب آشامیدنی سالم در سلامت و بهداشت جامعه، درصد زیادی از مشکلات بهداشتی خود را حل نموده اند. در ایران به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی منظم و در دسترس، بیشتر مسافرتها با استفاده از اتوبوس صورت می گیرد. آلودگی آب شرب موجود در این اتوبوسها خطر جدی جهت اشاعه بیماریهای ناشی از خوردن آب آلوده محسوب می گردد. مطالعه اخیر به منظور بررسی وضعیت سلامت آب در اتوبوسهای بین شهری به بندرعباس صورت گرفته است. روش کار: در این مطالعه توصیفی تعداد نمونه ها 38 نمونه بود. آزمایش Most Probable Number (MPN) به روش تخمیر سه لوله ای انجام گرفت. کلر باقیمانده با استفاده از کیت (DPD)، کدورت به وسیله توربیدیمتر و pH با استفاده از کیت pH متر پرتابل سنجش شد. اطلاعات به دست آمده بصورت توصیفی ارایه گردید.نتایج: در همه موارد کلر باقیمانده صفر و pH در همه موارد در گستره 7 تا 7.5 بود. 6 مورد آلودگی میکروبی شامل دو مورد اتوبوسهای ولوو، دو مورد اتوبوسهای معمولی و دو مورد منبع تغذیه آب ترمینال بود. در 24 مورد کدورت بالاتر از حد مطلوب بود.نتیجه گیری: آلودگی آب اتوبوسها به مقصد و نوع اتوبوس ارتباطی ندارد و آلودگی ها احتمالا مربوط به عوامل ثانویه مثل یخ، آلودگی محفظه آب سردکن و عواملی از این قبیل می باشند. کدورت بالاتر از حد مطلوب می تواند ناشی از یخهای مورد استفاده در آب سردکن اتوبوسها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 76 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

مقدمه: اعتقاد بر این است که زنان برای حاملگی و نوزاد سالم باید از مراقبت های قبل از زایمان که از اصول اساسی می باشد بهره برند. این پژوهش به منظور بررسی موانع انجام مراقبت های دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان صورت گرفت.روش کار: در این مطالعه توصیفی 400 نفر از زنان مراجعه کننده به زایشگاههای شهر کرمان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای آنالیز واریانس و کروسکال والیس استفاده شد و موانع مراجعه جهت انجام مراقبتهای قبل از زایمان به سه گروه موانع مربوط به نظام، موانع مربوط به مددجو و موانع مربوط به ارایه دهندگان تقسیم گردید.نتایج: در تعیین موانع مربوط به مراقبت های دوران بارداری نتایج نشان داد که بیشترین درصد موانع (58.7) به مشکلات موبوط به رفت و آمد و پس از آن به مناسب نبودن محل ارائه خدمات و معطل شدن جهت دریافت خدمات به ترتیب با درصدهای 31.4% و30.9% تعلق گرفت. نتایج در مورد موانع مربوط به ارائه دهندگان خدمات بیشترین درصد (7.2%) به عدم پیگیری در مورد مراجع به موقع زنان باردار جهت دریافت خدمات دوران بارداری تعلق گرفت. نتایج در مورد موانع موبوط به مددجو نشان داد که حاملگی ناخوانسته بیشترین درصد (35.1%) را به خود اختصاص داد. نتایج مربوط به مقایسه موانع با ویژگیهای فردی نیز در بعضی موارد اختلاف معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: از آنجاییکه مراقبت های دوران بارداری از مشکلات حین بارداری و زایمان پیشگیری می کند بایستی در رفع موانع منتج شده از این پژوهش کوشید.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 85 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  227
 • صفحه پایان: 

  231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: بخش عمده تصمیم گیری های مدیران از طریق اطلاعات و آمارهای صحیحی است که از بخش مدارک پزشکی بدست می آید. بنابراین تهیه اطلاعات صحیح و پردازش آنها می تواند مدیران را در تصمیم گیری های مدیریتی یاری رساند. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به عملکرد واحدهای مدارک پزشکی انجام گرفته است.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی انجام یافته است. افراد تحت مطالعه 18 نفر از مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی می باشند.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد 23.1 درصد مدیران بیمارستانهای دولتی میزان آگاهی ضعیف و 69.2 درصد آنها آگاهی متوسط و 7.7 درصد آنها میزان آگاهی خوبی نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی دارند. در حالیکه میزان آگاهی 80 درصد مدیران بیمارستانهای خصوصی استان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی متوسط و 20 درصد بقیه میزان آگاهی خوبی دارند.نتیجه گیری: مدیر بیمارستان باید در مورد تمامی بخشهای بیمارستان اشراف داشته باشد. این مطالعه نشان داد مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی آگاهی کمی داشته و این نکته در تقلیل بازدهی تمام واحدهای بیمارستان سهم عمده ای داشته و موجب ضررهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 75 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

سوداگر سیمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  233
 • صفحه پایان: 

  237
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: پرستاران بعنوان بیشترین نیروی انسانی در بیمارستانها که واحد های اصلی ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی محسوب میشوند، از طریق ارایه مراقبت های مختلف بر سطح سلامت و بهداشت جامعه به طور بارزی تاثیر می گذارند. هدف این مطالعه بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.روش کار: نوع مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه آماری عبارت بودند از پرستاران مقطع کاردانی و کارشناسی. روش نمونه گیری بصورت سرشماری بوده که مجموعا 200 نفر در مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود تنظیم بود و داده ها با کمک نرم افزار SPSS 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: از میان کل جمعیت مورد مطالعه 3.5% از شغل خود کاملا راضی، 35.5% راضی، 34% ناراضی و 27% کاملا از شغل خود ابراز نارضایتی می کردند. همچنین در این مطالعه بین فاکتورهای سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات، سابقه کار، سمت فعلی، نوع شیفت کاری، نوع بخش و میزان حقوق دریافتی با میزان رضایت شغلی ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: بنظرمی رسد جهت ارتقا رضایت شغلی پرستاران ارتباط بیشتر مسوولین ذیربط با پرستاران و اهتمام جهت رفع مشکلات آنها و بررسی های بیشتر و دقیق تر جهت تعیین راهکارهای مناسب ضروری باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 79 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  239
 • صفحه پایان: 

  244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

مقدمه: کارسینوم فولیکولار تیروئید، دومین بدخیمی شایع تیروئید بوده و بیشتردر زنان و با حداکثر شیوع در دهه های پنجم و ششم زندگی دیده می شود. این تومور در صورت تهاجم به عروق خونی، می تواند متاستاز دور دست به استخوان، ریه، کبد و سایر اعضا بدهد.کارسینوم فولیکولار تیروئید، بندرت بصورت متاساز دوردست و به خصوص به شکل متاساز منفرد تظاهر می یابد.معرفی بیمار: مورد معرفی شده، خانم 65 ساله ای می باشد که با گواتر ندولار مراجعه کرده بود و گزارش سیتولوژیک آسپیراسیون سوزنی تیروئید تشخیص گواتر آدنوماتوز را برای وی مطرح نموده بود. در پیگیری، بیمار دچار توده ای در جمجمه با نمای استئولیتیک در استخوان پاریتال گردید. در بیوپسی از ضایعه، تشخیص متاستاز از کارسینوم فولیکولار تیروئید، مطرح شد. این تشخیص در تیروئیدکتومی کامل بیمار مسجل گردید.بحث: بنابراین لازم است که در برخورد با ندول های تیروئید، به محدودیت های تشخیصی آسپیراسیون سوزنی در افتراق ضایعات فولیکولار توجه نمود و در بیماران با گواتر ندولار و شواهد متاستاز احتمال وجود کارسینوم های تیروئید را به عنوان منشا اولیه مدنظر قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID