نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
نشریه: 

PAJOUHESH-VA-SAZANDEGI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (69 IN NATURAL RESOURCES)
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8481
 • دانلود: 

  7521
چکیده: 

Research on utilization of wastewood in our country is urgently required due to low per capita forest area. Pulp mills generally produce a large volume of wastewood. In this investigation, wastewood from under screen preparation line of the Iran Wood and Paper Industries (CHOOKA) was used. The investigation was conducted using environmentally friendly processes, both in cooking and in bleaching. Hence, instead of prehydrolyzed Kraft pulping, prehydrolyzed Soda/AQ process was used. After several preliminary cooks, three final cooking conditions were chosen, labeled as Al (Active Alkality: AA 26%, L/W 9), A2 (AA 28%, L/W 10) and A3 (AA 26%, L/W 10). The fixed variables were prehydrolysis and cooking temperature and times (170 QC, 90 and 150 min. respectively), L/W for prehyprolysis 7.5 and Anthroquinone (AQ) concentration 0.1%. Prepared pulps were deliberated and washed with warm water. These treatments were replicated at least three times and their effects on total yield, screened yield and Kappa No. were statistically analyzed. As a result, A3 was chosen as the optimum treatment. To separate uncooked barkchips, pulps screened with 16 mesh screen, were screened again with 50 mesh screen. In order to the process to be more environmentally friendly, bleaching was performed in 2 sequences with delignification agent, Oxone (X), followed by alkali extraction (E) and finally by an H2O2 sequence (P). The Oxone concentration was 4% and that of H2O2 was 6.5% (based on pulp O.D. weight). Oxone and H2O2 sequence temperature was 70°C; and for extracting, it was 60°C. This is the first time that an Oxone sequence has been used in Iran. The resulting XEXEP-bleached pulp contained 74.6% alphacellulose and 0.64% ash. This alphacellulose can be mixed with high purity alphacellulose to achieve both price reduction and quality improvement.

آمار یکساله:  

بازدید 8481

دانلود 7521 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

توسکای قشلاقی Alnus glutinosa (L) gaertn subsp. barbata یکی از گونه های مهم سریع الرشد مناطق مرطوب بوده. به عنوان گونه پیشگام و با داشتن قدرت تثبیت کنندگی ازت خاک و با بیومس تولیدی بالا در زراعت چوب، در سیستم های بهره برداری کوتاه مدت در صنایع کاربری متنوعی دارد. جنس توسکا (Alnus) در عرض های 25 درجه جنوبی تا 70 درجه شمالی در اروپا تا ارتفاع 2800 متر از سطح دریا و در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای سرد، عمدتا در مناطق جلگه ای مرطوب و در خاک های هیدرومورف و نیمه باطلاقی پراکنش دارد. پژوهش فوق در قسمت جلگه ای کم ارتفاع، جنگل های هیرکانی، منطقه گیسوم شهرستان تالش بین طول جغرافیایی5´ ْ 49 و 8´ ْ49  و عرض جغرافیایی30´ ْ 37 و 23´ ْ37 به روش آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار (دانه زاد، شاخه زاد، دانه و شاخه زاد و دست کاشت) و در سه تکرار در سن 18 سالگی توسکای قشلاقی به مرحله اجرا در آمد. نتایج نشان می دهد تیمارها از نظر تولید حجمی، مساحت برابر سینه و تعداد درخت تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند و هر چهار روش را می توان در برنامه ریزی تولید چوب در اراضی جلگ های برای گونه توسکای قشلاقی اعمال نمود. و برای این گونه میانگین تعداد درخت 977.6 اصله در هکتار، متوسط قطر برابر سینه 18.9 سانتی متر، میانگین ارتفاع 17.3 متر، میانگین سطح مقطع در هکتار 24.7 متر مربع، میانگین موجودی سرپا 232 سیلو در هکتار و میزان رویش حجمی سالانه 12.9 سیلو در هکتار در منطقه مورد مطالعه به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 74 استناد 2 مرجع 4
نویسنده: 

حکیمی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

در مناطق نیمه خشک ایران اغلب مراتع تحت چرای مفرط توسط دام ها بوده و می باشد به طوری که در این مناطق جابه جایی دام ها در مراتع به میزان در دسترس بودن علوفه و آب همراه با برخی از سنت های محلی بستگی دارد. از طرف دیگر، در اثر رشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز به غذا، بسیاری از مراتع واقع در محدوده روستاها به اراضی کشاورزی تبدیل شده اند که خود در روند و الگوی چرای دام ها اثر گذاشته و به همین دلیل موجب شده است تا مراتع واقع در مناطق پرشیب کوهستانی نیز در معرض چرا قرار گرفته و به شدت تخریب شوند. از این رو، به منظور دستیابی به رابطه بین وضعیت مراتع، ویژگی های خاک و حرکت و جابه جایی دام ها در مراتع، تحقیق حاضر در آبخیز نمرود واقع در شهرستان فیروزکوه (در شمال شرقی تهران) اجرا شده است. به نحوی که برای مشخص کردن ویژگی های خاک از روش ژئوپدولوژی بر اساس داده های حاصل از تفسیر عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای لندست- TM و نقشه های توپوگرافی همراه با تشریح پروفیل های خاک در 40 نقطه و تجزیه نمونه های خاک در آزمایشگاه خاک شناسی، استفاده شده است. برای تعیین وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مراتع و پسرفت خاک نیز به ترتیب از شاخص پوشش گیاهی NDVI، روش چهار عاملی و نقشه پسرفت و تخریب خاک GLASOD بهره گیری گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر این است که هر چند وضعیت مرتع در مناطق کوهستانی و تپه های کوهپایه ای در حد متوسط تا خوب است اما در برخی نقاط به ویژه در تپه های متشکل از پیدمنت ها وضعیت مراتع به شدت ضعیف (فقیر) می باشد. در بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی با خصوصیات پوشش گیاهی و مراتع، مشخص شده است که در واحدهای کوه و تپه به رغم دور بودن آن ها از محل استقرار روستاها، تخریب پوشش گیاهی و در نتیجه سیر نزولی وضعیت مراتع از خوب به ضعیف، به شدت تحت تاثیر اقدامات عامل انسانی به ویژه در رابطه با جابه جایی زمانی و مکانی گله دام ها می باشد. به طوری که در این مناطق، جوامع گیاهی به طور کلی دچار دگرگونی شده و در اثر جایگزین شدن گونه های گیاهی مهاجم، خاک نیز تخریب و پسرفت کرده است. نتایج حاصل از مشاهدات میدانی نیز مبین این بوده که اثر اقدامات عامل انسان در قالب اجرای برنامه چرای مفرط در مراتع و جمع آوری مواد سوختی از سطح مراتع (از طریق بوته کنی و قطع اشجار) به صورت معنی داری در تغییر شرایط و وضعیت فعلی مراتع تاثیرگذار بوده است. براساس یافته های حاصل از این تحقیق، می توان نتیجه گیری کرد که به دلیل وجود رابطه قوی بین وضعیت مراتع، واحدهای اراضی، ویژگی های خاک و پسرفت آن، با جابه جایی زمانی و مکانی دام ها در مراتع، ضرورت دارد به موضوع ورود و خروج دام ها به مراتع از نظر زمانی و مکانی توجه ویژه شود. زیرا اجرای این برنامه می تواند موجب بهبود و توسعه شرایط و وضعیت مراتع از یک سو و مهار و جلوگیری از پسرفت خاک در مراتع در اثر رخداد فرسایش از سوی دیگر، شود.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

هوازدگی از فرآیندهای اولیه برای شکل گیری رسوبات سخت نشده و تشکیل گروه عمده ای از سنگ های رسوبی است ولی متاسفانه در مقیاس ماکرو و میکرو به صورت درخور توجه در محافل علمی ایران به آن پرداخته نشده است. از سوی دیگر، در مطالعات پراکنده مربوط به هوازدگی، مقیاس مکانی و زمانی، فاکتورها و مکانیسم های موثر در فرآیند هوازدگی کمتر مورد توجه قرار داشته است. در این مقاله ضمن بررسی روش های متداول رده بندی و ارزیابی هوازدگی، براساس روش پیشنهادی ویلز، اقدام به لحاظ نمودن فاکتورهای زمین شناسی، آب و هوایی، هیدرولوژیکی و ارگانیکی در شکل گیری فرآیند هوازدگی گردیده و مقیاس مکان و زمان نیز در شکل گیری سیمای هوازدگی سنگ های سازند شمشک در حوزه آبخیز زیارت گرگان در نظر گرفته شده است. در برابر مزایای استفاده از این روش در بررسی هوازدگی سنگ ها (از جمله کاربردی بودن و دقت قابل توجه) این روش دارای معایب و محدودیت هایی نیز است که مهم ترین آن ضرورت استفاده از تکنیک های مدرن در مطالعه جامع هوازدگی در مقیاس های مختلف می باشد. لازم به توضیح است که این تحقیق بر اساس بررسی و مطالعه توصیفی اشکال هوازدگی و شدت و ضعف گسترش آن ها در منطقه مورد مطالعه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از 11 مورد سیمای هوازدگی مطرح شده در رده بندی ویلز حداقل 6 مورد به طور قطع در سازند شمشک حوزه زیارت گرگان با میزان پراکندگی مختلف قابل تشخیص و تفکیک می باشد. ضمن این که در مقایسه تطبیقی هوازدگی سنگ ها براساس زمین شناسی مهندسی، دو گروه سنگ های کاملا هوازده و خیلی هوازده با درجه هوازدگی 5 و 4 (به ترتیب با 32 و 25 درصد) بیش از نیمی از سنگ های سازند شمشک در محدوده مورد مطالعه را شامل می شود که نشانگر بحرانی بودن حوزه مورد مطالعه از نظر حساسیت سنگ ها به هوازدگی و فرسایش است.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 74 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

دسترسی به نتایج دقیق تحلیل هیدرولیک جریان در محیط متخلخل دانه درشت، مستلزم انجام آزمایشات آزمایشگاهی روی این قبیل محیط ها می باشد. دانشمندان مختلفی با ارایه روابط گوناگون که براساس آزمایشات محدود می باشد، سعی در حل مسایل رابطه بین مشخصات محیط و چگونگی افت انرژی نموده اند. روابط فوق در سه گروه: معادله دو جمله ای Forchheimer، فرمول پیشنهادی Wilkins (1965) و شبیه سازی Linquist (1985) طبقه بندی می شوند. از این میان کار Wilkins روی ارایه رابطه ساده ای بین سرعت جریان (Vv) و گرادیان آن (i) متمرکز بوده است. کار حاضر از طریق انجام آزمایشات گوناگون روی محیط های متخلخل دانه درشت گرد گوشه و شکسته رابطه Wilkins را کامل نموده است. که مهندس طراح با در دست داشتن مشخصات محیط یعنی قطر متوسط و انحراف معیار آن، می تواند رابطه مناسب آن را برای محاسبه سرعت بر حسب گرادیان و بالعکس را به دست آورد. روابط به دست آمده از سطح معنی دار 0.001 و روابط همبستگی 0.993 برخوردارند که بر حسب قطر متوسط و محدوده انحراف معیار تعریف شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  44
 • صفحه پایان: 

  49
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

اثر تراکم تاج پوشش جنگل بر نرخ جوانه زنی بذر، زنده مانی و رشد قطری و ارتفاعی نهال های یک ساله بلند مازو (Quercus castaneifolia) در جنگل های پایین بند شمال ایران مطالعه شد. برای این منظور در یک توده بلوط- آزاد، به طور تصادفی 9 پلات 1000 متر مربعی از مناطق دارای تاج پوشش باز 35-25) درصد(، نیمه باز 55-45) درصد) و نیمه بسته 75-65) درصد) انتخاب و 2 میکروپلات 16 متر مربعی در هر پلات مستقر شد. پس از محصور کردن پلات ها و کاشت 40 بذر بلند مازو در عمق 5 سانتی متری خاک هر میکروپلات، روند جوانه زنی بذرها در طول فصل رویش نخست و همچنین زنده مانی، قطر یقه و ارتفاع نهال های سبز شده در انتهای فصل رویش نخست مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین نرخ جوانه زنی بذرها و قطر یقه نهال ها در تاج پوشش باز اتفاق می افتد. در تمامی تاج پوشش ها جوانه زنی با یک روند نزولی تا اواخر فصل رویش ادامه یافته است. نرخ زنده مانی و ارتفاع نهال های سبز شده به ترتیب 71.1 درصد و 15.8 سانتی متر بوده و تراکم تاج پوشش جنگل تاثیری بر این مقادیر نداشته است. به طور کلی از نتایج این پژوهش می توان چنین استنتاج نمود که در تاج پوشش های باز، بذرکاری بلند مازو با احتمال موفقیت بیشتری همراه بود و شرایط مناسب تری برای رویش نهال های این گونه ایجاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 74 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  50
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

منطقه حفاظت شده گنو به وسعت حدود 43000 هکتار در 30 کیلومتری شمال غربی بندرعباس از ارتفاع حدود 50 تا 2347 متر از سطح دریا واقع شده است. تیپ واحدهای اراضی منطقه شامل کوه ها، تپه ها، فلات ها و تراس های فوقانی، واریزه های سنگ ریزه دار و مجموعه تیپ واحدهای اراضی می باشد. به طور کلی کوه های نسبتا مرتفع تا مرتفع و تپه ها با بیرون زدگی سنگی زیاد و قلل اغلب تیز از ویژگی های واحدهای اراضی غالب منطقه است. براساس آمار اقلیمی یازده ساله (1371-81) در ایستگاه های باران سنجی گنو در 2300 و دزک در 400 متری از سطح دریا، متوسط بارندگی سالانه به ترتیب 348.7 و 290.3 میلی متر اندازه گیری شده است که دارای تغییرات سالانه و ماهانه قابل ملاحظه ای است. به منظور معرفی فلور منطقه نمونه های گیاهی در دو فصل رویش سال های 1382 و 1383 جمع آوری و با استفاده از فلورهای مختلف شناسایی شدند. با تعیین شکل های زیستی گونه ها، طیف زیستی آن ها ترسیم گردید و براساس پراکنش جغرافیایی گونه ها در منابع مختلف، جایگاه منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران بررسی شد. از مجموع 516 گونه شناسایی شده از منطقه 6 گونه از نهان زادان و 510 گونه از پیدازادان می باشد که از این تعداد 5 گونه به بازدانگان و 505 گونه به نهان دانگان تعلق دارند. در میان نهان دانگان 84 گونه تک لپه ای و 421 گونه دو لپه ای است. این گونه ها به 72 تیره و 317 جنس تعلق دارند. تیره های Compositae و Gramineae و جنس های Astragalus و Silene دارای بیشترین غنای گونه ای می باشند. در میان گیاهان منطقه 44 گونه انحصاری ایران (اندمیک) وجود دارد. تروفیت ها با 223 گونه 43.3) درصد(، فراوان ترین شکل زیستی گونه های منطقه می باشند. از نظر پراکنش جغرافیایی 123 گونه با بیشترین فراوانی 23.9) درصد) به ناحیه ایرانی- تورانی منحصر می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 74 استناد 9 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

بارندگی یکی از متغیرهای اقلیمی است که در مطالعات آب و خاک، اهمیت زیادی برخوردار است. اصولا در این گونه مطالعات علاوه بر تغییرات زمانی بارندگی، نیاز به بررسی تغییرات مکانی آن نیز می باشد. در این رابطه روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به روش های میان یابی اشاره نمود. در این تحقیق، سه روش میان یابی کریگینگ معمولی، میانگین متحرک وزنی (WMA) و TPSS برای برآورد بارندگی روزانه و ماهانه در حوضه دریای خزر مورد استفاده قرار گرفته است. برای مقایسه روش ها، از تکنیک Cross-Validation استفاده شده است. نتایج حاصل از آنالیز واریوگرافی بارندگی روزانه برای هر ماه حاکی از آن است که بارندگی روزانه دارای همبستگی مکانی می باشد. همچنین بررسی نیم تغییر نما بارندگی ماه های مختلف نشان می دهد که همبستگی مکانی برای ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان نسبتا قوی می باشد؛ لیکن بقیه ماه ها فاقد همبستگی مکانی می باشند. مقایسه روش های فوق نشان دهنده این است که برای برآورد بارندگی روزانه و ماهانه روش TPSS با توان 2 مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 74 استناد 9 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

روش های متعددی برای انتقال اطلاعات هیدرولوژیکی از حوزه های دارای آمار به حوزه های فاقد آمار وجود دارد که همگی مجاورت جغرافیایی را اساس شباهت هیدرولوژیک قرار داده اند، ولی لزوما قرار گرفتن در مناطق جغرافیایی مختلف دلیل بر تفاوت هیدرولوژیکی نیست. در این تحقیق با بررسی ایستگاه های هیدرومتری موجود در استان فارس تعداد 20 ایستگاه که دارای آمار طولانی تری بودند انتخاب و دبی حداکثر لحظه ای آن ها استخراج شد و پس از بازسازی و تطویل آمار آن ها مقادیر فوق در دوره برگشت های 2، 5، 10، 25، 50 و 100 سال تعیین گردید. برای تعیین حوزه های آبخیز مشابه و تعیین مناطق همگن هیدرولوژیکی 5 پارامتر مورفومتری و 3 پارامتر اقلیمی از حوزه های منتخب استخراج و به کمک تجزیه و تحلیل عاملی پارامترهای مساحت و ارتفاع متوسط به عنوان پارامترهای مهم انتخاب شدند. آن گاه به کمک فاکتورهای انتخاب شده از روش همگن سازی غیر عددی (منحنی های اندرو) حوزه های آبخیز مشابه تعیین شد. به طوری که حوزه های منتخب در 5 گروه همگن قرار گرفتند. سپس دبی حداکثر لحظه ای ایستگاه های موجود در هر گروه همگن از طریق نسبت مساحت بین حوزه های آبخیز مشابه برآورد گردید و در نهایت از طریق محاسبه درصد خطای نسبی بین مقادیر برآوردی و مشاهده ای کارآیی روش منحنی های اندرو برآورد گردید، بر این اساس متوسط خطای نسبی در کلیه مناطق همگن حدود 116 درصد به دست آمد. این میزان برای مناطق همگن شماره 1، 2، 3، 4، 5 به ترتیب 174، 18، 156، 181 و 50 محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 74 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

برای ارزیابی تاثیر شدت نور 50)، %75 و (%100 و هرس ریشه عمودی 15)، 30 و 45 سانتی متر از محل یقه) بر زنده مانی و شادابی نهال بلند مازو تحقیقی در منطقه سنگده در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار انجام گرفت. نتایج در پایان فصل رویش سال دوم حاکی از آن بود که تیمار ریشه روی زنده مانی و شادابی نهال ها بی تاثیر بوده اما روشنایی 75 درصد، در مقایسه با روشنایی کامل زنده مانی بیشتری را باعث گردید و روشنایی 50 درصد حالت بینابینی را از خود بروز داد. همچنین، بیشترین تعداد نهال با شادابی خوب در شدت نور کامل به دست آمد. به عبارت دیگر با کاهش شدت نور بر فراوانی نهال های با شادابی ضعیف افزوده می شود. با این وجود، تاثیر توام روشنایی × هرس ریشه روی زنده مانی و نیز شادابی معنی دار نبود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که قطع ریشه عمودی نهال بلند مازو تا 45 سانتی متر از محل یقه در زمان انتقال از نهالستان بی ضرر بوده و توصیه می شود که در محل اصلی در نقاطی غرس گردند که سایه ای در حدود %75 از نور کامل فراهم شده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 74 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

جهت شناخت مراحل حیاتی 7 گونه مرتعی بومی شور روی در استان گلستان، ایستگاه اینچه برون که معرف بیش از 150 هزار هکتار از مراتع شور و قلیای استان گلستان می باشد، به عنوان محل مورد بررسی انتخاب گردید. با توجه به شوری خاک EC) بیشاز 30 میلی موس بر سانتی متر) و غلظت املاح زیاد، بالا بودن آب تحت الارض و شور 1.2) تا 2 متری سطح خاک(، اغلب گونه هایی که در چنین محیطی رشد کرده و چرخه زندگی خود را کامل می نمایند، غالبا از گونه های مقاوم به شوری می باشند. هدف از این بررسی ثبت تاریخ و وقوع پدیده های زیستی گونه های بومی شور روی می باشد. در این راستا، فنولوژی گونه های مهم شورروی از قبیل: Puccinellia distans, Aeluropus lagopoides, Aeluropus littoralis, Halocnemum strobilaceum, Halostachys caspica, Salsola turcomanica از سال 75 تا 79 به مدت 4 سال مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از هر یک از گونه های گیاهی تعداد 10 پایه که از نظر وضعیت مورفولوژی و رویشی در شرایط نسبتا یکسانی قرار داشتند. انتخاب و علامت گذاری شدند. در طول چهار سال، هر 15 روز از گیاهان بازدید و تاریخ وقوع پدیده های حیاتی گونه ها (شروع رشد، رشد رویشی، گل دهی، رسیدن و ریزش بذر) در فرم های مخصوص ثبت گردید. نتایج نشان داد، گونه های متعلق به تیره های مختلف با توجه به سرشت زیستی خود دوره های فنولوژی را در مقاطع زمانی متفاوتی انجام می دهند و گونه های متعلق به یک تیره با همدیگر انطباق بیشتری در تاریخ های وقوع پدیده های فنولوژی از خود نشان می دهند. شروع رویش در غالب گونه ها از اواخر زمستان با بالا رفتن درجه حرارت محیط شروع می شود. به طور معمول گراس های چند ساله در اواخر اردیبهشت تا خرداد ماه به گل رفته و در خرداد و تیر رسیدن بذر آن ها اتفاق می افتد در حالی که گونه های چند ساله خانواده Chenopodiaceae در اواخر مرداد تا شهریور به گل می نشینند و در آبان و آذر ماه رسیدن بذر آن ها رخ می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 74 استناد 4 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  93
 • صفحه پایان: 

  97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تحقیق بر روی کاربرد ضایعات چوبی در کشور ما امری ضروری است؛ چرا که سطح سرانه جنگل پایین بوده پاسخگوی مصرف سرانه محصولات چوبی نیست. کارخانه های خمیرسازی از مراکز تولید با حجم زیاد ضایعات چوبی، هستند. در این تحقیق، از ضایعات چوبی زیرالک مجتمع صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) استفاده شد. این تحقیق با استفاده از روش های سازگارتر با محیط زیست انجام شد و لذا در مرحله پخت از روش «سودا/ آنتراکینون پیش آبکافت دار» و در مرحله رنگ بری از توالی های بدون کلر عنصری (ECF) استفاده شد. بعد از پخت های متعدد آزمایشی، سه پخت نهایی با شرایط 1آ (قلیاییت فعال %26 و مایع پخت / چوب (10، 2آ (قلیاییت فعال %28 و مایع پخت / چوب (10 و 3آ (قلیاییت فعال %26 و مایع پخت / چوب (10 انتخاب شد. شرایط ثابت پخت عبارت بودند از دمای پخت و پیش آبکافت: 170 درجه سانتی گراد، زمان پیش آبکافت: 90 دقیقه و پخت: 150 دقیقه، نسبت مایع پخت/ چوب در پیش آبکافت 7.5 بود و درصد آنتراکینون %0.1 خمیرهای حاصل از پخت از هم باز شده و با آب شسته شدند. تیمارهای شرایط پخت با حداقل سه تکرار انجام شد و سه متغیر بازده قبل الک، بازده الک شده (رد شده از مش (16 و عدد کاپا تجزیه و تحلیل آماری شدند تا تیمار بهینه مشخص شود و تیمار 3آ به عنوان شرایط بهینه پخت تعیین شد. برای جدا کردن خرده پوست های نپخته، خمیر الک شده، دوباره از الک با مش 50 گذرانده شد. در این تحقیق با هدف پیروی از روش های سازگارتر با محیط زیست، به جای موادی نظیر هیپوکلریت سدیم، از دو توالی رنگ بری با اکسن (پروکسی مونوسولفات پتاسیم) استفاده شد و بعد از هر توالی اکسن (X)، استخراج قلیایی (E) انجام می شد. قابل ذکر است که اکسن برای رنگ بری خمیر کاغذ، در ایران برای اولین بار استفاده شده است. به عنوان توالی نهایی رنگ بری از پراکسید هیدروژن (P) استفاده شد. مقدار اکسن مورد استفاده در هر توالی  %4(در محیط اسیدی)، استخراج قلیایی با نسبت وزنی 0.29 سود سوزآور به سلولز و پراکسید %6.5- همگی نسبت به وزن خمیر- بود. دمای توالی های اکسن و پراکسید 70، و دمای استخراج قلیایی 60 بود. با شرایط مذکور یعنی توالی XEXEP و x): اکسن) سلولزی با %74.6 آلفا سلولز و خاکستر %0.64 به دست آمد که می تواند برای کاهش قیمت تمام شده، با آلفا سلولزهای با خلوص بالاتر مخلوط و استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پی آیند 69) در منابع طبیعی
 • صفحه شروع: 

  98
 • صفحه پایان: 

  103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

تحقیق روی احیای حفره های تجدید حیات نشده راش در سنگده، با کاشت نهال نهالستانی (تولید شده در نهالستان) و نهال جنگلی (کنده شده از جنگل) راش در سه حفره 50، 200، 600 متر مربع و یک حفره در فضای باز در طی دو سال انجام شد. نتایج تحقیق آشکار می کند که نرخ زنده مانی در دوره های یک ساله و دو ساله هر یک از دو نوع نهال با افزایش مساحت حفره کاهش می یابد. با این وجود در حفره 600 متر مربع و حتی در فضای باز این نرخ هرگز از 54-55 درصد تنزل نمی کند. رشد ارتفاع یک ساله هر دو تیمار و دو ساله نهال جنگلی در فضای باز کمتر و رشد ارتفاع دو ساله نهال نهالستانی در حفره 600 متر مربع بیشتر از سایر حفره ها است. به طور کلی از این تحقیق استنتاج می شود که احیای حفره های تجدید حیات نشده راش در مکان مورد مطالعه، توسط نهال جنگلی راش، همانند نهال نهالستانی آن، در مساحت های تا 600 متر مربع و احیانا بزرگتر ممکن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 74 استناد 1 مرجع 1