مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

لاکاز ترکیبی زیست سازگار با توانایی کاتالیزوری جهت شروع واکنش پیوند مواد رنگزای طبیعی پلی فنولی آروماتیک با پشم است. اسپرک ماده رنگزای طبیعی شامل ترکیبات پلی فنولی آروماتیک با ساختار فلاونوییدی است که بر اساس این ویژگی لاکاز می تواند در فرآیند رنگرزی آن کمک کند. در تحقیق حاضر تاثیر لاکاز بر ترکیبات پلی فنولی اسپرک با هدف برقراری پیوند شیمیایی با لیف پشم بررسی شده است. بدین منظور عصاره اسپرک استخراج شده و تاثیر لاکاز بر آن بر اساس کروماتوگرافی جداسازی اندازه، طیف سنجی جذبی و اندازه گیری اکسیژن محلول بررسی شده است. مشخصه های سینتیک اکسایش ماده رنگزا در حضور لاکاز محاسبه و سپس رنگرزی کالای عمل شده با اسپرک به کمک لاکاز بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که لاکاز ماده ای مناسب برای تغییر ساختار ماده رنگزای اسپرک است و سبب بهبود درصد تثبیت رنگ و ثبات شستشویی بین ماده رنگزا و پشم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی عملکرد نانوکامپوزیت های هیدروژلی به عنوان جاذب، جهت حذف ماده رنگزای مستقیم قرمز 31 از محلول های آبی می باشد. این نانوکامپوزیت ها از هیدروژل های پلی آکریل آمید (PAM) و پلی آکریلیک اسید (PAA) در حضور سدیم مونت موریلونیت به عنوان نانو پرکننده تهیه شدند. نانوکامپوزیت های به دست آمده توسط روش های دستگاهی FTIR، TGA، XRD و SEM مورد شناسایی قرار گرفتند. تاثیر عوامل مختلف از قبیل مقدار نانوکامپوزیت، pH محلول، زمان تماس و غلظت اولیه ماده رنگزا در فرآیند جذب مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشینه ظرفیت جذب ماده رنگزای مستقیم قرمز 31 در pH اسیدی، زمان تماس 90 دقیقه و مقدار وزنی 0. 05 گرم از نانوکامپوزیت حاصل شد که مقدار آن در نانوکامپوزیت های PAM، PAA و کوپلیمر (PAM-co-PAA) به ترتیب 168. 63، 108. 22 و 128. 9 میلی گرم بر گرم جاذب بود. داده های آزمایشگاهی با ایزوترم های جذبی لانگمویر و فروندلیچ تطبیق داده شدند و نتایج حاصل با مدل فروندلیچ مطابقت بهتری داشتند. مطالعات سینتیکی نشان داد که فرآیند جذب ماده رنگزا از مدل سینتیکی شبه درجه دوم تبعیت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

حاجی امین الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

یافتن مواد رنگزای طبیعی جدید با دسترسی آسان، قدرت رنگی مناسب، کم هزینه و باثبات یکی از موضوعات مورد علاقه محققان است. در این مقاله از اسپنددانه به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی جدید برای رنگرزی الیاف پشم استفاده شده است. این محصول گیاهی به وفور و به صورت خودرو و رایگان در بسیاری از مناطق ایران یافت می شود. سه عامل دمای رنگرزی، مقدار اسیدی بودن حمام رنگرزی و مقدار دندانه زاج سفید به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق انتخاب شدند و 25 نمونه بر اساس طراحی انجام شده توسط نرم افزار طراحی آزمایشات تهیه و قدرت رنگی آنها اندازه گیری شد. قدرت رنگی نمونه ها با افزایش دما و اسیدیته حمام رنگرزی افزایش نشان داد و افزایش مقدار دندانه زاج سفید باعث کاهش قدرت رنگی کالای رنگرزی شده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  141
 • صفحه پایان: 

  154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

بازدارنده های خوردگی یک روش آسان و اقتصادی جهت کنترل خوردگی فلزات در محیط های اسیدی می باشد. در این راستا بازدارنده های خوردگی سبز بر پایه عصاره گیاهان به عنوان یک جایگزین مناسب بازدارنده های خوردگی سنتزی رایج که عمدتاً دوست دار محیط زیست نمی باشند مورد توجه فراوان قرار گرفته است. حضورترکیبات فعال درعصاره آبی دارچین آن را به یک منبعی از بازدارنده های سبز در کنترل خوردگی فولاد تبدیل کرده است. در این مطالعه عملکرد بازدارندگی عصاره دارچین توسط آزمون های الکتروشیمیایی و روش های تحلیل سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که پس از 2. 5 ساعت غوطه وری فولاد در محلول 1 مولار اسید هیدروکلریکحاوی ppm 800عصاره دارچین، بازده بازدارندگی خوردگی 88% به دست آمد. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک کاهش چشمگیر چگالی جریان خوردگی و نرخ واکنش های آندی و کاتدی را نشان داد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی و اتمی، تخریب کم سطح فلز که بیانگر تشکیل لایه محافظ بازدارنده روی سطح فولاد است را نشان دادند. هم چنین جذب بازدارنده بر روی سطح از ایزوترم جذب لانگمویر پیروی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  155
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

در این پژوهش الکترود های کربن سرامیک حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانولوله های کربنی چنددیواره برای تجزیه ماده رنگزای راکتیو آبی 222 به روش سونوالکتروشیمی پیشنهاد شده است. علاوه بر آن، یک نانوحس گر الکتروشیمیایی برپایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن و نانو اورچین طلا جهت اندازه گیری آنی ترکیب ماده رنگزا معرفی گردید. با توجه به خصوصیات ویژه اکسید گرافن و نانو اورچین طلا، نانوحس گر طراحی شده ویژگی هایی نظیر مساحت سطحی بالا، تسریع انتقال الکترون و ثبات بالا را بخود اختصاص داده است. نتایج اندازه گیری ماده رنگزای راکتیو آبی 222 در محدوده غلظتی µ M 900-25 با حد تشخیص µ M 8 حاکی از مطلوب بودن پاسخ نانوحس گر نسبت به ماده رنگزا می باشد. در فرآیند تخریب عوامل مختلف مؤثر بر فرآیند شامل مقدار اختلاف پتانسیل، مقدار نانوذرات دی اکسید تیتانیم، نانولوله های کربنی چنددیواره و pH محلول با روش آماری سطح پاسخ بهینه سازی شدند. در شرایط بهینه شامل 8. 0 pH، اختلاف پتانسیل V 0. 90 بر سطح الکترود کربن سرامیک حاوی %wt 2. 0 دی اکسید تیتانیم، %wt 3. 89 نانولوله کربنی چنددیواره طی مدت زمان 120 دقیقه اعمال فرآیند سونوالکتروشیمی 96 % از mM 1. 0 غلظت ماده رنگزای تخریب گردیده و 88% از TOC اولیه محلول (ppm 121. 33) نیز کاهش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این پژوهش، سنتز نقاط کوانتومی CdTe و نقاط کوانتومی هسته CdTe و پوسته CdSe، CdS، ZnS و ZnSe به روش هم رسوبی انجام شد. در این راستا ابتدا هسته CdTe سنتز و اثر زمان تقطیر برگشتی یک تا هفت ساعت بر خواص نورتابی، گاف نواری، ساختار و ریزساختار آن بررسی گردید. نتایج نشان داد که زمان تقطیر برگشتی به مدت یک ساعت به تشکیل هسته CdTe با میانگین اندازه ذرات چهار نانومتر، نشر با طول موج 555 نانومتر و گاف نواری 2. 25 الکترون ولت منجر می شود. همچنین، افزایش زمان تقطیر برگشتی به بزرگ شدن ذرات، جابجایی نشر به سمت طول موج های بلندتر و کاهش گاف نواری منجر می گردد. سپس پوسته های گوناگون سولفید روی، سلنید روی، سولفید کادمیم و سلنید کادمیم به طور جداگانه روی هسته CdTe به صورت درجا سنتز شد. تشکیل پوسته سبب جابجایی نشر به سوی نشر قرمز با طول موج 591 نانومتر و کاهش گاف نواری تا 2. 15 الکترون ولت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

در سال های اخیر استفاده از روش های طیف سنجی زیرقرمز نزدیک برای ایجاد یک مدل تخمین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ترکیبات در صنایع غذایی گسترش یافته است. در این تحقیق نسبت به بررسی تاثیر برخی از روش های پیش پردازش داده های طیفی همچون میانگین گیری متحرک، تصحیح پراکنش افزاینده، هموارسازی ساویتزکی-گولای، توزیع نرمال استاندارد، مشتق اول و مشتق دوم بر مدل تخمین میزان ساکارز موجود در شربت های کارخانه تولید شکر اقدام شد. نتایج نشان داد که روش های پیش پردازش توزیع نرمال استاندارد و مشتق گیری دوم می توانند بهبود موثری در تخمین توسط مدل تدوین شده داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0