برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حفاظت منابع آب و خاك
 9 دوره
عنوان نشریه:  حفاظت منابع آب و خاك
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم پذيرا
سردبیر:  دكتر حسين بابازاده
:تارگاه  http://wsrcj.srbiau.ac.ir
رایانامه:  wsrcj@srbiau.ac.ir
تلفن:  44865244 (021)
نشانی:  تهران، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده كشاورزي، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  2251-7480
نوع نشریه:  فصلنامه