مشخصات همایش

کنفرانس مدیریت منابع آّب ایران

کنفرانس مدیریت منابع آّب ایران

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/اصفهان/دانشگاه صنعتی اصفهان

نمایه

: انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

13,070

دانلود یکساله

13,070