مشخصات همایش

همایش ملی آموزش ابتدایی

همایش ملی آموزش ابتدایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي، دانشگاه بیرجند، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.ncee.ir

پست الکترونیک

: info@ncee.ir

محل برگزاری:

ایران/بیرجند (استان خراسان جنوبی)/دانشگاه بیرجند

نمایه

: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي، دانشگاه بیرجند، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

56,387

دانلود یکساله

56,387

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID