مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1386 | دوره:4 | شماره:14
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

195

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی اقتصاد، تولید اتانول زیستی: اثرات متقابل قیمت ذرت و تولید اتانول زیستی

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

چکیده

اتانول زیستی با استفاده از محصولات کشاورزی و عمدتا ذرت تولید می شود. بخش کشاورزی اکنون به عنوان یکی از بخش های رقیب بخش صنعت نفت و گاز ظاهر شده است. استفاده از ذرت برای تولید اتانول زیستی جهت مصرف در بخش حمل و نقل, بحث های متعددی را برانگیخته است. تولید انرژی از محصولات کشاورزی ممکن است باعث رقابت با تولید غذا شود و امنیت غذایی جهان را به خطر اندازد. بعلاوه بحث اقتصادی بودن تولید اتانول از محصولات کشاورزی نیز مطرح است.این مقاله با کمک مدل سازی اقتصادسنجی, اثر افزایش تقاضای ذرت برای تولید اتانول زیستی بر قیمت ذرت را بررسی نموده و نشان می دهد که افزایش قیمت ذرت به همراه بالا بودن هزینه تولید اتانول, می تواند افزایش تولید اتانول زیستی را محدود نماید. کشش تولیدی قیمت ذرت برای اتانول زیستی در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب -0.3 و -3.6 برآورد شده است که حساسیت تولید به قیمت ذرت را نشان می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.