مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله جامعه شناسی ایران | سال:1389 | دوره:11 | شماره:2 | صفحه شروع:24 | صفحه پایان:50

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

442

دانلود:

79

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان (مطالعه موردی: شهرستان مهاباد)

صفحات

 صفحه شروع 24 | صفحه پایان 50

چکیده

 امروزه مساله هویت های قومی به مساله ای جهانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است. هویت های قومی تنها یکی از هویت های جمعی چندگانه انسان است که با سایر هویت های او نقش مهمی در تعریف و بازتعریف فردا ایفا می کند. این مقاله با کاربرد نظریه گیدنز در خصوص سبک زندگی و هویت به بررسی و تبیین هویت قومی افراد بر اساس سبک زندگی شان می پردازد. جمعیت آماری این پژوهش را جوانان 18-30 سال شهرستان مهاباد که دارای هویت قومی کردی هستند تشکیل می دهد. نمونه گیری با روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شده و حجم نمونه 300 نفر بوده است. اطلاعات مورد نیاز با کاربرد روش پیمایش و ابرار پرسش نامه جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سبک زندگی افراد با هویت قومی آنان رابطه معنی داری وجود دارد به نحوی که هر چه سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن تر باشد از میزان هویت قومی افراد کاسته می شود. علاوه بر آن بین میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی - اجتماعی افراد با هویت قومی آنان رابطه معنی داری وجود دارد در حالی که بین هویت قومی با سایر متغیرهای زمینه ای همچون سن و جنس رابطه ای وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID