video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,075

دانلود:

560

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کموتاکسی در استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم ملیلوتی در شرایط آزمایشگاه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

 با توجه به آنکه ریزوبیوم در گیاهان غیر میزبان افزایش تولید دارد, در این تحقیق باکتری استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم از میزبان جداسازی شد و عوامل موثر بازدارنده و حرکت دو باکتری به طرف مواد مختلف به منظور تعیین گیاهان جاذب مورد بررسی قرار گرفت. استوباکتر دی ازوتروفیکوم برای اولین بار در ایران از نیشکرهای موجود در اهواز جداسازی گردید. کموتاکسی و همزیستی این باکتری با گیاهان دیگر مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق نشان داده شد که حرکت استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم به طرف مواد مختلف یکسان نمی باشند و استوباکتر دی ازوتروفیکوم حرکت مثبتی نسبت به سیتوکینین و ژیبرلین دارد در حالی که حرکت ریروبیوم نسبت به اسیدهای آمینه بیشتر می باشد. Mn++, Zn++  و NaCl حرکت استوباکتر دی ازوتروفیکوم را به طرف اسیدهای آمینه افزایش می دهد. کاهش حرکت ریزوبیوم به طرف اسیدهای آمینه در حضور EDTA, Mn++, Zn++ و NaCl (1%) مشاهده گردید. افزودن EDTA به طور محسوسی حرکت ریزوبیوم به طرف اسید مالیک را تا 100 درصد افزایش می دهد درحالی که حرکت این باکتری را به طرف آسپاراژین 50 درصد کاهش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امتیازی، گیتی، اعتمادی فر، زهرا، و سنجابی صفری، اکبر. (1384). مقایسه کموتاکسی در استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم ملیلوتی در شرایط آزمایشگاه. مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، 22(2)، 1-12. SID. https://sid.ir/paper/55904/fa

  Vancouver: کپی

  امتیازی گیتی، اعتمادی فر زهرا، سنجابی صفری اکبر. مقایسه کموتاکسی در استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم ملیلوتی در شرایط آزمایشگاه. مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان[Internet]. 1384؛22(2):1-12. Available from: https://sid.ir/paper/55904/fa

  IEEE: کپی

  گیتی امتیازی، زهرا اعتمادی فر، و اکبر سنجابی صفری، “مقایسه کموتاکسی در استوباکتر دی ازوتروفیکوم و ریزوبیوم ملیلوتی در شرایط آزمایشگاه،” مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان، vol. 22، no. 2، pp. 1–12، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/55904/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی