مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) | سال:1396 | دوره:11 | شماره:2 | صفحه شروع:43 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر نوع الیاف تقویت کننده شیشه در ویژگی های کششی و ضربه پذیری چندسازه های بسپاری

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 یکی از مهم ترین اهداف در صنعت چندسازه ها, دست یابی به موادی است که خواص مطلوب را فراهم کند. در این پژوهش اثر ضخامت چندسازه ها, کسر حجمی الیاف شیشه تقویت کننده با شکل های هندسی متفاوت برای تعیین ویژگی های کششی و ضربه پذیری نمونه های چندسازه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتیجه های به دست آمده نشان داد ویژگی های کششی و ضربه پذیری نمونه های چندسازه ای تابع نوع الیاف تقویت کننده و مقدار مصرفی آن است. آزمون کششی نشان داد, در مقایسه با نمونه های چندسازه ای سوزنی نمدی و دو جهت, چندسازه های ساخته شده از الیاف یک جهت حاوی 20 و 30 درصد کسر حجمی الیاف با ضخامت 3 و 5 میلی متر بالاترین استحکام, مدول کششی و کمترین کرنش را فراهم کردند. درصورتی که نتیجه های به دست آمده از آزمون ضربه پذیری نشان داد که نمونه های چندسازه ای حاوی الیاف دو جهت دارای درصد کسر حجمی الیاف و ضخامت های مشابه, بیشترین مقاومت ضربه پذیری و انرژی ضربه را در مقایسه با چندسازه های حاوی الیاف سوزنی نمدی و یک جهت به نمایش گذاشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID