مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدل سازی در مهندسی
سال:1391 | دوره:10 | شماره:29
صفحه شروع:81 | صفحه پایان:90

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

112

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تجربی و عددی تاثیر شکل جوش در انتهای اتصال سپری بر تنش های پسماند

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 90

چکیده

 جوش ماهیچه ای به شکل اتصالات سپری و لب به لب در سازه های فولادی به صورت گسترده استفاده می شود. بنابراین تخمین میزان و نحوه توزیع تنش های پسماند در این اتصالات ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر توزیع تنش های پسماند مربوط به یک اتصال سپری مورد بررسی قرار گرفته است. انتهای اتصال به سه حالت مختلف ناقص, کامل با انحنا و بدون انحنا جوش کاری شده است. تحلیل عددی با روش اجزاء محدود و تحلیل تجربی با استفاده از روش سوراخ کاری مرکزی انجام شده است. نتایج عددی و تجربی مطابقت مطلوبی دارند. جوش کامل باعث کاهش تنش های پسماند طولی در ناحیه میانی اتصال و افزایش تنش های پسماند عرضی در ناحیه انتهایی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی