مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

29

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان

نویسنده

سعدی حشمت اله

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدف اصلی این مطالعه که به صورت پیمایشی انجام شده, ارزیابی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان است. در حال حاضر حدود 1050 تعاونی تولید کشاورزی در کشور فعالیت دارند که 32 مورد آن در استان همدان تشکیل شده اند. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در سطح استان عضو تعاونی های تولید کشاورزی هستند. از این تعداد 148 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه, مشاهده و مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخص ها و گویه ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تایید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 79 درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است. نتایح تحقیق نشان می دهد, علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی های تولید (میانگین رتبه ای نیاز 2.5 از 3), این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان ندارند (میانگین رتبه ای 0.89 از 3). هم چنین, بر اساس نتایج بیشترین عملکرد تعاونی ها در حوزه خدمات است. حال آن که بیشترین نیاز مردم در حوزه فعالیت های آموزشی و ترویجی است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در هیچ موردی بین نیاز زارعان و عملکرد تعاونی رابطه معنی دار وجود ندارد. در ادامه پیشنهاد شده است با توجه به جایگاه تعاون در نظام جمهوری اسلامی باید فرایند شکل گیری و توسعه تعاونی های تولید کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی