مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پراکندگی کشسان هسته هاله ای 6He از 197Au در انرژی Elab=27MeV

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 32

کلیدواژه

6He ) . 197AU )هسته هاله ایQ4

چکیده

 باریکه یون رادیواکتیو 6He که با استفاده از برهمکنش 7Li (p, 2p) 6He و با چگالی تعداد ذرات ثانیه / یون ( 6^10×3) تولید شده به طور کشسان به وسیله هسته هدف 197Au پراکنده شد پراکندگی کشسان 6He با انرژی ( Elab =27MeV ) در بازه زاویه ( 69-72 ) در سیستم آزمایشگاه و با استفاده از آشکارسازها LAMP, LEDA اندازه گیری شد. محاسباتی براساس مدل اپتیکی واکنشهای هسته ای برای تحلیل داده ها به کار رفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاکویی، امیدرضا، رحیقی، جواد، لامعی رشتی، محمد، آفریده، حسین، شکوهی، فرح، اولیایی، پروین، چروبینی، اس.، دیوینسون، تی.، گالستر، دبلیو.، لیرد، ای.ام، شوتر، ای.سی.، اسمیت، دبلیو.بی.، ورویر، جی.، و وودز، پی.جی. (1382). پراکندگی کشسان هسته هاله‌‌‌ ای 6He از 197Au در انرژی Elab=27MeV. پژوهش فیزیک ایران، 4(1)، 23-32. SID. https://sid.ir/paper/418249/fa

  Vancouver: کپی

  کاکویی امیدرضا، رحیقی جواد، لامعی رشتی محمد، آفریده حسین، شکوهی فرح، اولیایی پروین، چروبینی اس.، دیوینسون تی.، گالستر دبلیو.، لیرد ای.ام، شوتر ای.سی.، اسمیت دبلیو.بی.، ورویر جی.، وودز پی.جی. پراکندگی کشسان هسته هاله‌‌‌ ای 6He از 197Au در انرژی Elab=27MeV. پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1382؛4(1):23-32. Available from: https://sid.ir/paper/418249/fa

  IEEE: کپی

  امیدرضا کاکویی، جواد رحیقی، محمد لامعی رشتی، حسین آفریده، فرح شکوهی، پروین اولیایی، اس. چروبینی، تی. دیوینسون، دبلیو. گالستر، ای.ام لیرد، ای.سی. شوتر، دبلیو.بی. اسمیت، جی. ورویر، و پی.جی وودز، “پراکندگی کشسان هسته هاله‌‌‌ ای 6He از 197Au در انرژی Elab=27MeV،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 4، no. 1، pp. 23–32، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/418249/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی