مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه مفید
سال:1387 | دوره:14 | شماره:69 (اقتصاد)
صفحه شروع:31 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

500

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروه ECO, OECD

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 54

چکیده

 در ایران, بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور, از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.بر اساس مباحث نظری, نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک, تخصیص منابع, کنترل و نظارت بر مدیران, تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله, بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.با توجه به اهمیت نقش بازار پول در رشد اقتصادی, در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای رابطه بازار پول با رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای عضو ECO و OECD, با توسل به ضرایب همبستگی همزمان و همچنین بررسی نقش بازار پول در رشد اقتصادی ایران با استفاده از تحلیل رگرسیونی پرداخته شده و به طور مشخص فرضیه های اصلی تحقیق, یعنی رابطه مثبت میان توسعه واسطه های مالی با رشد اقتصادی و اثر گذاری بازار پول بر رشد اقتصادی در ایران از کانال کارایی سرمایه گذاری, مورد آزمو قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که بازار پول به عنوان واسطه مالی, تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی, طی سال های مورد مطالعه داشته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.