مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زمین
سال:1388 | دوره:18 | شماره:71
صفحه شروع:105 | صفحه پایان:114

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رسوبگذاری، دیاژنز و زمین شیمی سازند تله زنگ، جنوب لرستان

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 114

چکیده

 توالی کربناتی سازند تله زنگ به سن ائوسن پیشین - میانی عمدتا از روزن داران کف زی بزرگ (مانند نومولیت و آلوئولینا) به همراه ذرات اسکلتی و غیر اسکلتی دیگر تشکیل شده است. در این سازند بر مبنای فراوانی و توزیع روزن داران و دیگر اجزای موجـــود در رخــساره های مختلف, ژرفای حوضه رسوبی و در نتیجه نوع زیر محـیط حوضه رسوبی دیرینه (sub-paleoenvironment) تعیین شده است. بررسی رخساره ها منجر به شناسایی 10 رخساره میکروسکوپی وابسته به 4 کمربند رخساره ای پهنه کشندی, لاگون, پشته های سدی و دریای باز شده است. نبود رسوبات دوباره نهشته شده و رخساره های ریفی, تغییرات تدریجی رخساره ها و نیز گسترش وسیع پهنه های کشندی نشان می دهد که نهشته های کربناتی سازند تله زنگ به احتمال قوی در یک سکوی کربناتی از نوع رمپ نهشته شده است. با توجه به فراوانی و تنوع بالای روزن داران کف زی بزرگ در سازند تله زنگ می توان برای این نهشته ها از اصطلاح سیستم رمپ کربناتی حاوی روزن داران فراوان استفاده کرد. مقایسه زمین شیمی عنصری و ایزوتوپی بین اجزا زیستی (روزن داران کف زی) و اجزا نازیستی (میکرایت) در کربنات های سازند تله زنگ حاکی از شرایط نزدیک تعادلی, تاثیر کم تفریق زیست شناختی و اثرات جنبشی مانند سرعت رشد و یا عوامل ناشناخته دیگر است, و به همین دلیل مقدار دمای محاسبه شده آب دریا بر اساس سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن در کربنات های زیستی با دمای اندازه گیری شده نمونه های نازیستی (میکرایت) تقریبا مشابه است. مطالعات سنگ نگاری و زمین شیمیایی نشان می دهد که نهشته های کربناتی سازند تله زنگ تحت تاثیر دیاژنز ضعیف جوی در یک محیط دیاژنزی بسته همراه با نسبت پایین تبادلات آب به سنگ (water/rock interaction) قرار گرفته اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.