مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش کشاورزی | سال:1386 | دوره:17 | شماره:3 | صفحه شروع:175 | صفحه پایان:185

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی پارامترهای زیستی زنبور .Trichogramma brassicae Bez روی بیدآرد و شب پره هندی در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 185

چکیده

 Trichogramma brassicae Bez. از مهمترین گونه های تریکوگراما در ایران است. برای کنترل بیولوژیک موفقیت آمیز میزبان ها نیاز به مطالعات پایه اکولژیکی روی جمعیت های محلی این گونه می باشد. در این تحقیق, برخی پارامترهای زیستی این پارازیتوئید روی دو گونه میزبان بیدآرد .Anagasta kuehniella Zwll و شب پره هندی Plodia interpunctella Hub. برای دو نسل مورد مقایسه قرار گرفت. تمامی آزمایش ها در دمای 24±1oC, رطوبت نسبی %65±10 و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی انجام شد. طول مدت مراحل نابالغ زنبور ماده روی بیدآرد و شب پره هندی مشابه و به ترتیب 9.66±0.08 و 9.60±0.12 روز برآورد گردید. این مدت در مورد نرها کمی طولانی تر از ماده ها و به ترتیب 11.29±0.18 و 10.15±0.16 روز در همان میزبان ها بود. تفاوت بین نسل ها هم در هر دو جنس قابل اغماض بود. طول مرحله بلوغ زنبور ماده روی بیدآرد 15.32±1.08 روز و به طور معنی داری بیش از شب پره هندی با میانگین 9.17±1.02 روز بود. همچنین در نسل دوم طولانی تر بود به طوری که در دو نسل متوالی 10.82±1.07 و 14.39±1.17 روز اندازه گیری شد. در نرها, دوره مذکور به طور قابل ملاحظه ای کمتر از ماده ها و به ترتیب 3.95±0.29 و 5.03±0.24 روز در بیدآرد و شب پره هندی برآورد شد. تفاوت بین نرها در دو میزبان معنی دار بود. تعداد کل تخم گذاشته شده توسط هر ماده در طول عمر آن, روی بیدآرد با میانگین 79.17±5.55 بیش از شب پره هندی با میانگین 46.15±4.32 عدد بود. درصد ظهور حشرات کامل روی شب پره هندی )با میانگین (0.82±0.02 بیشتر از بیدآرد )با میانگین 0.77±0.01) بود. نسبت جنسی )درصد ماده ها( در بیدآرد با میانگین 0.61±0.02 بیش از شب پره هندی با میانگین 0.52±0.02 بود و با افزایش سن مادرها کاهش یافت. این نتایج نشان داد که بیدآرد میزبان مناسبتری نسبت به شب پره هندی برای T. brassicae بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID