Start: 2/8/2023 12:14:07 AMEnd: 2/8/2023 12:14:09 AM >> 875

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,079

دانلود:

347

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی در مقایسه با فارسی معیار با تلفیقی از رویکرد واج شناسی زایشی و نظریه بهینگی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی از مهم ترین فرایندهای واجی موجود در گویش بروجردی است. این گویش یکی از گویش های لری است که به همراه زبان فارسی, به شاخه جنوبی زبان های ایرانی غربی تعلّق دارند. داده های مورد استفاده در پژوهش از میان واژه ها و عبارات گفتگوهای محاوره ای گردآوری شده از تعداد هجده گویشور این گویش استخراج شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب واج شناسی زایشی و نظریة بهینگی, به توصیف و تبیین برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی می پردازد. در این مقاله به فرایندهایی چون همگونی, ناهمگونی, تضعیف و حذف اشاره شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که برخلاف فرایند تقویت, موارد بسیاری از فرایندهای همگونی, تضعیف و کشش جبرانی در این گویش دیده می شود که این امر, بیان گر آن است که گویشوران لری بروجردی, نسبت به گویشوران زبان فارسی معیار, تمایل بیشتری به استفاده از اصل کم کوشی دارند. در بررسی این گویش از چارچوب نظریة بهینگی مشخّص شد که در واژه های بررسی شدة لری بروجردی, محدویت های حذف همخوان پایانی (NO CODA), اصل مرز اجباری (OCP), محدودیت مجاورت همخوان انسدادی دندانی و همخوان سایشی (FRIC DENT STOP) و کم کوشی (LAZY) رعایت شده که در گونه فارسی معیار این محدودیت ها نقض شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی