مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

484

دانلود:

247

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

صفحات

 صفحه شروع 451 | صفحه پایان 469

چکیده

سیل های ناگهانی ناشی از بارش های شدید کوتاه مدت از مهم ترین مخاطرات طبیعی محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف تحلیل سازوکار همدیدی و ترمودینامیکی بارش شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز صورت گرفت. براساس ایستگاه های باران سنجی سیجان, کندر و ایستگاه همدید کرج, ویژگی های بارش و رخداد بارش های فصل گرم منطقه مشخص شد. در ادامه, داده های آنومالی, ارتفاع ژئوپتانسیل, سرعت قائم (اُمگا) و تاوایی در روزهای قبل تا زمان رخداد بارشی در تراز500 و850 هکتوپاسکال و تراز دریا استخراج و براساس نرم افزار گرادس ترسیم شد. شاخص های ناپایداری و نمودار ترمودینامیکی اسکیو-تی برمبنای ایستگاه همدید تهران تحلیل شد. وجود هوای سرد در جو بالا, ایجاد ناوه ی شبه پایا, تزریق و تأمین مداوم رطوبت از پهنه ی آبی خزر, کم فشار سطح زمین و جریان های شمال غربی, مشخصه های عمده ی همدیدی حاکم بر رخداد بارشی مذکور محسوب می شوند. الگوی غالب در تراز دریا در قبل و زمان رخداد بارش, حاکمیت کم فشار حرارتی پاکستان است. سرعت قائم (اُمگا) در زمان رخداد بارشی تقویت شده و در تراز850 هکتوپاسکال بیشتر از تراز 500 هکتوپاسکال مشاهده شد. در روز رخداد بارشی بر اثر حرکت نصف النهاری جریان های تراز بالای جو میزان تاوایی مثبت به 9+ رسیده است. رخداد بارشی مذکور با شاخص شوالتر در شرایط ناپایداری شدید و با شاخص مقدار آب قابل بارش, از بخار آب لازم برای بارش شدید در منطقه برخوردار بوده است. اختلاف حرارتی زیاد بین سطح بالای جو و سطح زمین در فصل گرم موجب بارش های شدید می شود. بنابراین, آگاهی از شرایط همدیدی بارش های شدید منجر به سیل می تواند به عنوان سامانه ی معتبر اخطار سیل در قبل از وقوع بحران حایز اهمیت باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، حمزه، باعقیده، محمد، اسدی، سعید، و احمدی، فریبرز. (1394). تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز. مدیریت مخاطرات محیطی، 2(4 )، 451-469. SID. https://sid.ir/paper/265013/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی حمزه، باعقیده محمد، اسدی سعید، احمدی فریبرز. تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز. مدیریت مخاطرات محیطی[Internet]. 1394؛2(4 ):451-469. Available from: https://sid.ir/paper/265013/fa

  IEEE: کپی

  حمزه احمدی، محمد باعقیده، سعید اسدی، و فریبرز احمدی، “تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز،” مدیریت مخاطرات محیطی، vol. 2، no. 4 ، pp. 451–469، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/265013/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی