مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه هنرهای نمایشی و موسیقی | سال:1395 | دوره:7 | شماره:13 | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

340

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی «امر واقع» در سینمای اصغر فرهادی بر اساس آرای اسلاوی ژیژک

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 59

چکیده

 پژوهش کیفی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد روانکاوانه ی اسلاوی ژیژک و با تأکید بر سه فیلم درباره ی الی, جدایی نادر از سیمین و گذشته, به مطالعه ی «امر واقع» در سینمای فرهادی می پردازد. در این مقاله, تبعات توصیف ناپذیر رویایی با مرگ, به عنوان امر واقع در سه فیلم تبیین شده, و کلبی مسلکی سوژه ها, فقدان قهرمان و تداخل فانتزی ها به عنوان عوامل برسازنده ی امر واقع مطالعه و بررسی شده است. نتیجه آنکه با رنگ باختن تدریجی سهم فعال و مسئول تماشاگر, از فیلم درباره ی الی تا فیلم گذشته, و به کمک تمهیدهای سینمایی, فرایند قربانی سازی, تقسیم تقصیر بین کاراکترها و ارائه ی «حق » به مثابه ی ابژه ی کوچک a, رفته رفته وجه دردناک و چاره ناپذیر امر واقع در سینمای اصغر فرهادی مؤکد و جنبه ی هولناک آن پنهان شده است, و نیز تکرار تقاضای احقاق حق مردگان, موجب بازگشت امر واقع شده و سه فیلم مجزا را به یک تریلوژی سینمایی تبدیل کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID