مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی خانواده | سال:1395 | دوره:3 | شماره:2 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

589

دانلود:

483

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک های فرزندپروری مادران

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 26

چکیده

 روابط صحیح و متعادل بین والدین و فرزندان یکی از عوامل موثر در بهزیستی و بهداشت روانی آنان است. در این میان تحلیل رفتار متقابل به عنوان یک نظریه ارتباطی آسان و کامل درباره شخصیت قلمداد شده است که به نظر می رسد قادر است به والدین در تعیین طرز مواجهه با کودکان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک های فرزندپروری مادران بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون, پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از مادران در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در جلسات آموزشی تحلیل رفتار متقابل شرکت کردند و به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) قبل و بعد از شرایط آزمایشی در هر دو گروه اجرا شد. نتایج نشان داد که سبک مقتدرانه مادران در گروه آزمایش در پس آزمون به صورت معناداری افزایش و سبک های مستبدانه و سهل گیرانه مادران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافت. این یافته ها نشان می دهد آموزش تحلیل رفتار متقابل ابزاری است که به مادران کمک می کند تا هیجان هایشان را کنترل کرده و رابطه بالغانه را به جای انتقاد از فرزندانشان بکار گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID