مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: برنامه ریزی منطقه ای
سال:1390 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:63 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

570

دانلود:

227

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حفاظت محیط زیست و مدیریت منابع خاک روستایی در ایران

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 78

چکیده

 در گذشته کشور ما با داشتن زمین های حاصلخیز فراوان و بهره گیری مناسب از مدیریت بهینه منابع خاک, همزیستی همگام با محیط زیست را تجربه کرده و سالیان زیادی آن را به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور محافظت نموده است. اما اکنون ایران جزو کشورهایی است که فرسایش خاک به شدت در آن روی می دهد. با توجه به این که مناطق روستایی, بخش عمده ای از منابع طبیعی خاک کشور را در بر می گیرند, برنامه ریزی جهت رفع مسائل و به کارگیری شیوه های کارآمد, جهت بهره برداری و مدیریت بهینه آن می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی در زمینه توسعه روستاها باشد. روش مطالعه در این مقاله کتابخانه ای - اسنادی بوده و به منظور شناخت وضعیت مدیریت منابع خاک ایران از شیوه توصیفی - تحلیلی بهره گرفته است تا راهکارهای مناسب را بر این اساس ارایه نماید. نتایج نشان می دهد, ایران از جمله کشورهایی است که میزان تخریب منابع خاک و سایر منابع طبیعی آن, در مقایسه با سایر کشورهای جهان و حتی منطقه, در حد بسیار بالایی قرار دارد. این وضعیت در نتیجه عوامل طبیعی نامساعد نظیر, شیب تند اراضی, بارش های نامنظم و رگباری و عوامل انسانی همچون: نظام بهره برداری نامناسب, حاکمیت شیوه های غیراصولی و غیرعلمی در کشاورزی, روش های آبیاری سنتی و مدیریت ضعیف منابع خاک ایجاد شده است. در نهایت فرسایش مداوم و گسترده خاک, مشکلاتی نظیر کاهش شدید مواد آلی و عمق خاک, شوری و قلیایی شدن و در نهایت زمینه گسترش بیابان زایی در کشور را فراهم ساخته است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.