video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

927

دانلود:

176

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 57

چکیده

 یکی از روش های بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گیاهی, استفاده از روش الکتروفورز پروتئین می باشد. به منظور بررسی الگوی پروتئینی کلزا, 16 ژنوتیپ در سه تکرار تحت شرایط تنش خشکی و بدون تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ارزیابی شد. در مرحله گلدهی کامل در هر دو شرایط رشدی پروتئین کل نمونه های برگی استخراج گردید. هم چنین تفکیک پروتئین ذخیره ای برگ بر اساس روش لاملی و با استفاده از سیستم الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید در حضور سدیم دو دسیل سولفات در ژل جدا کننده 12.5 درصد و ژل متراکم کننده پنج درصد انجام پذیرفت. در هر دو محیط (شرایط نرمال و تنش خشکی) میانگین برآورد فاصله ژنتیکی به ترتیب در محدوده 0.056 تا 0.632 و 0 تا 0.5 بود. ژنوتیپ های مورد بررسی بر اساس الگوی پروتئینی و بر اساس ضریب تشابه جاکارد, در شرایط شاهد در سه گروه دسته بندی و در شرایط تنش نیز در سه گروه قرار گرفتند (در گروه ها ژنوتیپ ها به طور کامل یکسان نبودند) و نتایج SDS-PAGE تفاوت الگوی باندی بین ژنوتیپ ها را تا حدودی مشخص کرد. بر اساس یافته های این تحقیق الگوی باندی و به تبع آن گروه بندی ژنوتیپ ها در دو شرایط تنش خشکی و نرمال متفاوت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاکایی، مهدی، زبرجدی، علیرضا، و مصطفایی، علی. (1389). بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)، 9(2)، 49-57. SID. https://sid.ir/paper/219863/fa

  Vancouver: کپی

  کاکایی مهدی، زبرجدی علیرضا، مصطفایی علی. بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی. فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)[Internet]. 1389؛9(2):49-57. Available from: https://sid.ir/paper/219863/fa

  IEEE: کپی

  مهدی کاکایی، علیرضا زبرجدی، و علی مصطفایی، “بررسی الگوی پروتئینی ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی،” فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)، vol. 9، no. 2، pp. 49–57، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/219863/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی