The process cannot access the file 'e:\log\f.14010706.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آبزیان و شیلات | سال:1390 | دوره:2 | شماره:6 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:35

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

210

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تولید و سودآوری برداشت کلی و جزئی در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی خلیج فارس (بندرمقام)

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 35

چکیده

 این تحقیق در سال 1389 جهت بررسی امکان افزایش میزان سوددهی و تولید میگو در واحد سطح در مزرعه پرورش میگوی خلیج فارس صورت گرفت. برای این منظور از 6 استخر خاکی 0.8 هکتاری استفاده شد. میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei در سنPL12  و با تراکم 38 عدد در متر مربع در 16 فروردین ماه به صورت همزمان ذخیره سازی شدند. همه استخرهای مورد آزمایش در این تحقیق همجوار و تمام شرایط پرورش یکسان بود. پس از گذشت 93 روز از شروع پرورش, برداشت 3 استخر به روش برداشت نهایی در 16 تیرماه انجام گرفت. 3 استخر دیگر برای انجام روش برداشت جزئی انتخاب و تنها 55 درصد میگو ها صید و بقیه (45 درصد) برای مرحله پرورش بعد از برداشت جزئی در استخر باقی ماندند. پس از انجام برداشت جزئی تراکم میگوها به 14 عدد میگو در متر مربع رسید. در مرحله بعد از انجام برداشت جزئی, پرورش به مدت 99 روز طول کشید و برداشت نهایی در 24 مهرماه صورت گرفت. پس از انجام برداشت نهایی و محاسبه تولید کل و سود ناخالص, نتایج به دست آمده حاکی از افزایش 1.21 برابری تولید میگو (کیلوگرم در هر استخر), 1.60 برابری سود ناخالص و 2.34 برابری سود خالص (دلار در هر استخر) در استخرهای با برداشت جزئی نسبت به استخرهای با برداشت نهایی بود. در نهایت مدیرت خوب برداشت جزئی در استخرها, باعث افزایش بقا, تولید میگوی با اندازه بزرگتر, تولید میگوی بیشتر گشته و در نهایت سود خالص بیشتر گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID