مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات حشره شناسی | سال:1389 | دوره:2 | شماره:1 (پیاپی 5) | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دموگرافی زنبور ( Trichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym., Trichogrammatidae روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 60

چکیده

 در این تحقیق آماره های جدول زندگی, تولیدمثل و رشد جمعیت زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko)  روی کرم قوره پنبه,(Hubner) Helicoverpa armigera , به عنوان میزبان طبیعی و بید آرد, Zeller Ephestia kuehniella, و بید غلات, Sitotroga cerealella Oliver به عنوان دو میزبان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط اتاق رشد با دمای 25±1 درجه سلسیوس, رطوبت نسبی 50±5 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام شد. امید به زندگی زنبور در زمان ظهور حشرات کامل زنبور روی تخم های کرم قوزه پنبه, بید آرد و بید غلات به ترتیب5.65 , 9.45 و4.95  روز بود. نرخ ناخالص باروری و میانگین تعداد تخم روزانه زنبور روی تخم های بید آرد از دو میزبان دیگر بیشتر بود. نرخ خالص تولیدمثل زنبور روی تخم های کرم قوزه پنبه, بید آرد و بید غلات به ترتیب 41.98, 55.65 و 42.17 ماده/ماده/نسل به دست آمد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت برای زنبور روی تخم کرم قوزه پنبه, بید آرد و بید غلات به ترتیب 0.298,0.309 و 0.301 ماده/ماده/روز محاسبه گردید. متوسط زمان هر نسل زنبور روی تخم های بید آرد نسبت به دو میزبان دیگر بیشتر بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID