مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

215

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت مدل منطقه ای خطر ریزش سنگ در طول جاده های کوهستانی با استفاده از شاخص هم پوشانی و GIS (مطالعه موردی: کردستان، گردنه صلوات آباد)

صفحات

 صفحه شروع 82 | صفحه پایان 91

کلیدواژه

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)Q2

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق تهیه نقشه پهنه بندی خطر ریزش سنگ با استفاده از روش شاخص هم پوشانی می باشد. ابتدا با استفاده از بررسی های میدانی, مصاحبه محلی و مرور مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور, هشت عامل موثر در 34 دامنه حساس و مستعد به ریزش سنگ در گردنه صلوات آباد واقع در شرق شهرستان سنندج, شناسایی شدند. این عوامل شامل؛ درجه شیب, جهت شیب, انحنای شیب, ارتفاع از سطح دریا, فاصله از جاده, فاصله از گسل, زمین شناسی و کاربری ارضی می باشند. در این روش ارزش مربوط به هر کلاس مختلف با استفاده از تراکم ریزش سنگ ها در آن کلاس و بین 0 تا 10 در نظر گرفته شد. با انتقال این مقادیر به هر کلاس و اختصاص وزن های کارشناسی به عوامل, نقشه پهنه بندی حساسیت خطر ریزش سنگ منطقه مورد مطالعه با پنج کلاس تهیه گردید. ارزیابی صحت نقشه پهنه بندی از روی هم اندازی نقشه پراکنش ریزش سنگ بر روی نقشه پهنه بندی به دست آمده انجام گرفت. برای اطمینان بیشتر از ارزیابی صحت نقشه به دست آمده با حذف هر کدام از متغیرهای موثر بر ریزش سنگ و تهیه نقشه پهنه بندی مربوط به حضور سایر متغیرها, درصد صحت نقشه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که درصد صحت نقشه بدون حضور درجه شیب 75.81 درصد, بدون حضور جهت شیب 78.50 درصد, بدون حضور ارتفاع از سطح دریا 72.16 درصد, بدون حضور سنگ شناسی 74.64 درصد, بدون حضور فاصله از جاده 76.26 درصد, بدون حضور فاصله از گسل 73.56 درصد, بدون حضور شکل شیب 64.00 درصد و بدون حضور کاربری ارضی 74.23 درصد و با حضور تمامی متغیرها درصد صحت نقشه پهنه بندی خطر ریزش سنگ گردنه صلوات آباد 81.44 درصد به دست آمد که درصد صحت بالا و قابل قبولی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی