مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و مطالعات محیطی
سال:1388 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:55 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

325

دانلود:

109

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنجش توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده با استفاده از GIS

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 68

چکیده

 امروزه با به کارگیری ابزارهای تحلیلی GIS می توان وضعیت موجود را مورد تحلیل قرار داده و با اولویت دهی به امر توسعه منطقه ای, بهینه ترین مکان ها را شناسایی نمود. بخش صنعت شهرستان آباده به علت کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری صنعتی در سطح شهرستان, نبود سرمایه گذار و توجه نکردن مسوولین به فرصتها و پتانسیلهای شهرستان برای سرمایه گذاری و در نتیجه تاخیر در سرمایه گذاری صنعتی, دچار توسعه نیافتگی است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با بهره گیری از سیسنم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدلهای رگرسیونی و میانگین وزنی و مرکز میانه, ضمن سنجش توسعه نیافتگی صنعتی شهرستان آباده, راهکارهایی در جهت توسعه صنعتی ارایه گردد و مکان بهینه را جهت احداث واحدهای صنعتی شهرستان شناسایی شود تا از این طریق گامی به سوی توسعه یافتگی این شهرستان به ویژه در بخش صنعت برداشته شود.نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده عدم پراکنش جغرافیایی مراکز صنعتی در سطح شهرستان آباده است. که در کل مقاله به آن پرداخته می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.