مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی | سال:1389 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

374

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کارایی روش های روندیابی هیدرولوژیکی سیل در رودخانه دز

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 76

چکیده

 روند یابی سیل, کاربرد فراوانی در مسایل مربوط به پیش بینی سیل, طراحی مخازن, سامان دهی رودخانه, محاسبه ارتفاع سیل بندها, دیواره های موازی رودخانه و غیره دارد. با وجود تکنیک های روندیابی و داشتن هیدروگراف سیل یک نقطه, می توان ارتفاع سیل مورد نظر رادر هر نقطه از مسیر رودخانه تعیین کرد.برای روندیابی سیلاب در رودخانه از روش های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی استفاده می شود. حل روش های هیدرولیکی پیچیده و طولانی می باشد بنابراین استفاده از روش های هیدرولوژیکی که با محاسبات کمتر و ساده تر می تواند جواب های قابل قبولی ارایه کند اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق به منظور انتخاب مناسب ترین روش روندیابی هیدرولوژیکی روش های ماسکینگام, کانوکس و آت- کین اصلاح شده و مناسب ترین ضرایب هر مدل, تعداد 26 سیل در بازه حرمله- بامدژ در بخشی از رودخانه دز انتخاب شد. برای ارزیابی کارآیی روش ها از شاخص های نکویی برازش مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب کارایی و ضریب همبستگی استفاده شد. شاخص مجذور میانگین مربعات خطا بیشترین هم خوانی را با دید چشمی داشت. نتایج نشان داد که در روش های ماسکینگام و کانوکس, روش گرافیکی مناسب ترین روش تعیین ضرایب است. روش های کانوکس (گرافیکی), ماسکینگام (لوپ) و آت- کین به ترتیب, دارای بیشترین دقت بودند. مقایسه خطاها نشان داد که در روش های مختلف روندیابی, تفاوت چشمگیری در انتخاب دبی مبنا وجود ندارد ولی با این حال دبی متوسط و دبی 50 درصد دبی پیک (نصف دبی پیک) به عنوان دبی مبنا, اولویت استفاده دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID