video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه آسیب شناسی تاثیر پودر زردچوبه بر آسیب ایسکمی - بازخونرسانی کلیه در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 1493 | صفحه پایان 1503

چکیده

 آسیب ایسکمی - بازخونرسانی کلیه یکی از مهمترین عوامل نارسایی حاد کلیوی به شمار می رود که در بسیاری از موارد بالینی با آن برخورد می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات پیش درمانی با پودر زردچوبه بر هیستوپاتولوژی کلیه و شاخص های سرمی آسیب آن در آسیب ناشی از ایسکمی - بازخونرسانی کلیه در موش های صحرایی طرح گردید. در مجموع 80 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه: شاهد جراحی, مدل ایسکمی - بازخونرسانی و دو گروه ایسکمی - بازخونرسانی + تیمار با پودر زردچوبه (2% و 4%) با 20 راس موش در هر گروه تقسیم گردید. موش های گروه ایسکمی - بازخونرسانی به مدت 60 دقیقه در دمای 37 درجه در معرض ایسکمی و به مدت 30 دقیقه در معرض بازخونرسانی قرار گرفت. 24 ساعت پس از دوره بازخونرسانی موش ها آسان کشته شدند. آزمون های عملکرد کلیه و آسیب شناسی کلیه در مورد گروه های مورد آزمایش انجام گردید. نتایج به دست آمده با گروه شاهد جراحی مورد مقایسه قرار گرفت. افزایش کراتینین, اوره و اسیداوریک در موش های گروه ایسکمی - بازخونرسانی در مقایسه با گروه شاهد جراحی مشاهده شد. پیش تیماری با پودر زردچوبه به مدت 30 روز قبل از القاء ایسکمی - بازخونرسانی عملکرد کلیه را بهبود بخشیده و آسیب ناشی از آماس و اکسیداتیو را کاهش می دهد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که پودر زردچوبه به طور معنی داری از آسیب عملکردی و بافتی کلیه در اثر ایسکمی - بازخونرسانی جلوگیری کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی