مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدلسازی اقتصادی | سال:1391 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 20) | صفحه شروع:111 | صفحه پایان:128

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

101

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

همگرایی شاخص قیمت در استان های ایران

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 128

چکیده

 کمتر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور, امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته, به دلیل شرایط جغرافیایی, اقتصادی و ... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی, شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی, نیمه عمر همگرایی در حدود 1.5 سال خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID