مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی) | سال:1388 | دوره:4 | شماره:10 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

360

دانلود:

182

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 52

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عشق و عاطفه مثبت, عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی کارکنان ملی حفاری خوزستان بود. نمونه این پژوهش شامل 350 نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفی ساده از بین تمامی کارکنان شرکت ملی حفاری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های, عشق, شادمانی ذهنی, سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها, با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عشق, عاطفه منفی و سبک دلبستگی ایمن, اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. اما نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه در سطح معنی داری P<0.0001 نشان داد که بین عشق, عاطفه منفی, دلبستگی ایمن و دلبستگی دوسوگرا با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارند و عاطفه مثبت و دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته ها نشان داد که بین عشق, عاطفه مثبت, عاطفه منفی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID