مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی) | سال:1391 | دوره:7 | شماره:22 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

690

دانلود:

267

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه احساس تنهایی، سلامت روانی و خودکارآمدی در سالمندان

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 81

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مقایسه احساس تنهایی, سلامت روانی و خودکارآمدی سالمندان ساکن خانواده با سالمندان سرای سالمندان شهر اردبیل بود. روش پژوهش انتخاب شده در این تحقیق از نوع مقطعی - مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان سالمند ساکن سرای سالمندان و کلیه زنان و مردان سالمند ساکن در خانواده های شهر اردبیل در سال 1389 تشکیل می دادند. نمونه این پژوهش 150 نفر (75 سالمند ساکن خانه سالمندان و 75 سالمند ساکن در خانواده) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری و همکاران, پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر و پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز استفاده شده است. داده های پژوهش به وسیله تجزیه و تحلیل واریانس چند متغییری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده ها از نظر احساس تنهایی, سلامت روانی و خودکارآمدی تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.01). نتایج پژوهش نشان داد که زندگی با سایر اعضای خانواده بر سلامت جسمانی و روانی سالمندان تاثیر مثبت دارد. بنابراین با توجه به موقعیت روانی - فرهنگی سالمندان در ایران, بهترین مکان برای برآورده شدن نیازهای روانشناختی آنان خانواده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID