مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9) | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:130

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارکردهای شاخص توانمندساز مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان ساری

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 130

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی کارکردهای شاخص توانمندساز مدل تعالی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان ساری انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و در چارچوب روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری به تعداد 300 نفر بوده است. نمونه شامل کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری, مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2, مناطق چهاردانگه, دودانگه و میاندرود بوده است. در ضمن, با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 170 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده است. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با 25 گویه در مقیاس رتبه ای 1 تا 9 تنظیم گردید که معیارهای توانمندساز را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و برای تایید یا رد فرضیه پژوهش از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان دادند کارکردهای شاخص توانمندساز (رهبری, خط مشی و استراتژی, منابع انسانی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all" target="_blank"> منابع انسانی, شراکت ها و منابع, فرآیندها در آموزش و پرورش مثبت و از وضعیت مطلوب برخوردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID