مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

600

دانلود:

277

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آلودگی ترکیبات PAHs در نوار سواحلی شهرستان بوشهر در فصل تابستان

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 58

چکیده

 به منظور بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در منطقه ساحلی شهرستان بوشهر, نمونه برداری از آب دریا و رسوبات در 5 ایستگاه در طول ساحل بوشهر در مرداد ماه 1387 انجام شد. غلظت کل هیدروکربن های آروماتیک (tPAHs) در آب ایستگاه های مورد مطالعه 4.0-31.0 میکروگرم بر لیتر بوده است. همچنین غلظت این ترکیبات در رسوبات از 845.0 تا 4790.0 نانوگرم برگرم متغیر بوده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی دار آماری بین محتوای tPAHs آب دریا و همچنین رسوبات در ایستگاه های مختلف وجود دارد (p<0.05). بیشترین غلظت tPAHs در آب و رسوب ایستگاه شماره یک (رافائل) و کمترین غلظت این ترکیبات در آب و رسوب ایستگاه شماره سه (آب شیرین کن) بوده است. میانگین غلظت ترکیبات آنتراسن, فنانترن, فلورانتن و پایرن در آب ساحل بوشهر از مقدار رهنمودی استاندارد محیط زیست کانادا بیشتر بوده است. ترکیب ساختاری tPAHs در آب و رسوبات منطقه مورد مطالعه متفاوت بوده است, بدین ترتیب که در آب دریا ترکیبات 3 حلقه ای بیشترین غلظت و در رسوبات ترکیبات 5 و 6 حلقه ای حداکثر مقدارtPAHs  را به خود اختصاص داده اند. مقایسه غلظت tPAHs در آب دریا و رسوبات ساحلی بوشهر نسبت به مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا نشان داد که میزان ترکیبات مذکور در سواحل بوشهر نسبتا بالا است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، معصومه، صفاهیه، علیرضا، غانمی، کمال، نیکپور، یداله، و مهدویانی، امیر. (1392). بررسی آلودگی ترکیبات PAHs در نوار سواحلی شهرستان بوشهر در فصل تابستان. اقیانوس شناسی، 4(15)، 49-58. SID. https://sid.ir/paper/158081/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی معصومه، صفاهیه علیرضا، غانمی کمال، نیکپور یداله، مهدویانی امیر. بررسی آلودگی ترکیبات PAHs در نوار سواحلی شهرستان بوشهر در فصل تابستان. اقیانوس شناسی[Internet]. 1392؛4(15):49-58. Available from: https://sid.ir/paper/158081/fa

  IEEE: کپی

  معصومه محمودی، علیرضا صفاهیه، کمال غانمی، یداله نیکپور، و امیر مهدویانی، “بررسی آلودگی ترکیبات PAHs در نوار سواحلی شهرستان بوشهر در فصل تابستان،” اقیانوس شناسی، vol. 4، no. 15، pp. 49–58، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/158081/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی