video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

993

دانلود:

239

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک، ناحیه زردکوه، زاگرس

نویسندگان

عارفی فرد سکینه

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 117

چکیده

 رسوبات پرمین (گوادالوپین - لوپینگین) در مقطع ایل بیک در ناحیه زردکوه بختیاری در زاگرس مرتفع برای اولین بار از نظر فونای فوزولینید موجود در آن بطور جامع بررسی شد. در این مطالعه تعداد 30 گونه متعلق به 14 جنس شناسایی شدند و علاوه بر این گونه جدید Rugososchwagerina zagroensis از نظر سیستماتیک توصیف شد. تعداد 5 زون فوزولینید در سازند دالان در مقطع مورد مطالعه شده شناسایی شد. قدیمی ترین زون Preaskinerella parviflucta-Chusenella? pseudocompacta است که در 120 متری قاعده مقطع وجود دارد و قابل نسبت دادن به کوبرگندین است. دومین زون که در فاصله 120 متری تا 320 متری مقطع شناسایی شده Eopolydiexodina persica است که سن مورگابین زیرین - میانی را دارد. سومین زون که Chusenella schwageriniformis-Rugososchwagerina zagroensis است در یک افق باریک در 320 متری تا 350 متری توالی سازند دالان وجود دارد و سن مورگابین بالا - میدین آغازی را نشان می دهد. چهارمین زون Parafusulina crassispira است که به سن میدین زیرین است در فاصله 360 متری تا 435 متری قاعده مقطع قابل تشخیص است. پنجمین زون Afghanella schencki است که به سن بخش بالایی میدین است و در فاصله 438 متری تا 687 متری قاعده توالی قرار دارد. چینه های که در 920 متری قاعده مقطع وجود دارند دارای فرامینیفرهایی نظیر Paraglobivalvulina sp. و  Dagmarita sp.است که سن لوپینگین برای آن در نظر گرفته می شود. چینه هایی که در فاصله 687 متری و 920 متری در داخل توالی وجود دارند فاقد فسیل هستند و بنابراین یا سن آنها گوادالوپین و یا لوپینگین است. فونای فوزولینید مطالعه شده شباهت با فونای تتیس غربی را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عارفی فرد، سکینه. (1391). مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک, ناحیه زردکوه, زاگرس. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)، 28(3 (پیاپی 48))، 99-117. SID. https://sid.ir/paper/157079/fa

  Vancouver: کپی

  عارفی فرد سکینه. مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک, ناحیه زردکوه, زاگرس. پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)[Internet]. 1391؛28(3 (پیاپی 48)):99-117. Available from: https://sid.ir/paper/157079/fa

  IEEE: کپی

  سکینه عارفی فرد، “مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک, ناحیه زردکوه, زاگرس،” پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان)، vol. 28، no. 3 (پیاپی 48)، pp. 99–117، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/157079/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی