video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

366

دانلود:

201

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای

صفحات

 صفحه شروع 845 | صفحه پایان 854

کلیدواژه

BAQ1
NAAQ2

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه (کالوس )زایی ریزنمونه های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان های 0, 5, 10, 20 و 30 ثانیه, در محیط کشت MS حاوی غلظت های 0, 01/0, 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر NAA و BA به تنهایی و یا به صورت ترکیب با یکدیگر کشت شد. این تحقیق در چهار آزمایش جداگانه به ترتیب شامل ترکیب NAA و BA, NAA و فراصوت, BA و فراصوت و بهترین تیمارهای آزمایش اول همراه با فراصوت انجام گرفت. در آزمایش اول و دوم تیمار mg l-1 1 NAA بیشترین شمار ریشه و طول ریشه را داشت و در آزمایش سوم تیمار شاهد نتیجه ی بهتری در این زمینه داشت. در آزمایش دوم فراصوت ریشه زایی را تحریک نکرد, بااین حال در آزمایش سوم, در غلظت پایین BA فراصوت تأثیر مثبتی در ریشه زایی داشت و شمار ریشه های به دست آمده را تا 12-10 عدد افزایش داد, ولی در غلظت 0 و mg l-1 BA 1, تأثیر مثبتی در ریشه زایی نداشت. نتایج مربوط به پینه زایی نشان داد, تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت تأثیر معنی داری بر میزان پینه زایی ریزنمونه نداشتند. در این پژوهش غلظت mg l-11 NAA به تنهایی بهترین تیمار برای افزایش فراسنجه (پارامتر)های مربوط به ریشه زایی ریزنمونه ی فلس شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عظیم زاده، زهرا، محب الدینی، مهدی، و چمنی، اسماعیل. (1396). بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)، 48(4 )، 845-854. SID. https://sid.ir/paper/148412/fa

  Vancouver: کپی

  عظیم زاده زهرا، محب الدینی مهدی، چمنی اسماعیل. بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)[Internet]. 1396؛48(4 ):845-854. Available from: https://sid.ir/paper/148412/fa

  IEEE: کپی

  زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی، و اسماعیل چمنی، “بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss. ) در شرایط درون شیشه ای،” مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)، vol. 48، no. 4 ، pp. 845–854، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/148412/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی