مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا)
سال:1389 | دوره:- | شماره:41
صفحه شروع:39 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

341

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جنبش سقاخانه؛ انکشاف و گشودگی تمهیدات و شگردهای زیبایی شناختی هنرهای کهن، قومی و سنتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 52

چکیده

 کاربست عناصر تصویری و جلوه های بصری هنرهای کهن, قومی و سنتی در آثار سقاخانه ای ها مورد وثوق همگان است. اما در این التفات, نوع نظرگاه و چگونگی کاربست, اهمیت ویژه ای می یابد. گفتمان هویت و سایه سنگین آن در دهه های اخیر بر جامعه «نقد هنری», تاثیر عمیقی در عدم گشودگی معیارهای زیبایی شناسی واقعی این جنبش داشته است. لذا تشبث به میراث گذشتگان را وجهی شعارزدگی و نگرش در سطح ارزیابی کرده اند. این پژوهش با نگرش نقد «زیبایی شناسی» جنبش سقاخانه؛ ارزش های خودبسنده آثار ایشان را که تحت سیطره نقدهای «ماهیت پندارانه» معطوف به «هویت گرایی صرف» است؛ مهجور و ناگشوده می یابد. لذا می کوشد با معرفی چگونگی نگرش این هنرمندان به میراث هنری گذشتگان که بیشتر در کنش «کشف و گشودگی» «شگردها و تمهیدات زیبایی شناسانه» آن مواریث جستنی است, هم به واکاوی ارزش های زیبایی شناسانه هنرهای مورد التفات ایشان پرداخته و به ساخت های همیشگی «هنر ایران» اشارتی کرده باشد و هم «گوهر ناب فرم و اشکال هنری» آثار ایشان که در «تجربه زیبایی شناختی» اندیشه هنرمندانش نهفته می باشد را به بوته نقد و نظر بنشاند. به نظر می رسد پرویز تناولی در این جنبش نقشی تعیین کننده داشته باشد, از همین روی این پژوهش بر آثار وی تاکید بیشتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.