مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در نظام های آموزشی | سال:1389 | دوره:4 | شماره:9 | صفحه شروع:117 | صفحه پایان:143

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

379

دانلود:

147

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران طی سال های 1373 تا 1385

صفحات

 صفحه شروع 117 | صفحه پایان 143

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1373 تا 1385, به منظور نیل به یافته های هماهنگ و منسجم از نتایج مطالعات مختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معنا داری هر یک از عوامل تاثیرگذار (فردی, خانوادگی, آموزشی, اجتماعی و محیطی) بر افت تحصیلی و مشخص کردن متغیرهایی است که دارای بیشترین تاثیر بر افت تحصیلی فرزندان شاهد است. جامعه آماری این پژوهش برگرفته از تمام پژوهش های انجام شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 1373 تا 1385 در زمینه افت تحصیلی فرزندان شاهد (اعم از دانش آموز و دانشجو) است. به منظور دسته بندی متغیرهای مربوط به عوامل موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد, پس از تفکیک آن ها به دسته عوامل فردی, خانوادگی, آموزشی و اجتماعی ـ محیطی, این عوامل با برنامه CMA تحلیل شدند. در 11 پژوهش, 26 متغیر فردی و در 13 پژوهش, 43 متغیر خانوادگی و در 6 پژوهش, 14 متغیر آموزشی و در 5 پژوهش, 6 متغیر محیطی ـ اجتماعی شناسایی شد. بیشترین اندازه اثر در بین عوامل فردی به متغیر «نگرش به آینده شغلی», در بین عوامل خانوادگی به متغیرهای «داشتن مسوولیت اداره خانواده» و «بیماری مستمر یکی از اعضای خانواده» اختصاص یافت. بین اندازه اثر متغیرهای موثر در افت تحصیلی (فردی, خانوادگی, آموزشی و اجتماعی ـ محیطی) فرزندان شاهد برحسب مقطع تحصیلی, روش های آماری و روش های مختلف نمونه گیری تفاوتی مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID