مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری رنگ | سال:1389 | دوره:4 | شماره:3 | صفحه شروع:133 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

75

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده های آنیونی و غیریونی

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 142

چکیده

 در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش  کننده های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل موثر بر انحلال ماده رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش کننده از قبیل دما, زمان و غلظت پراکنش  کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهند که میزان انحلال ماده رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش کننده غیر یونی و آنیونی, دما و زمان افزایش می یابد. در تمامی حالت ها انحلال ماده رنگزا در پراکنش  کننده آنیونی بیشتر از نوع غیریونی است. مطالعه سینتیکی انحلال ماده رنگزا در حضور هر دو ماده پراکنش  کننده در دماها و غلظت های مختلف نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا در دو پراکنش کننده به کار رفته از رابطه تابع نمایی پیروی می کنند. ضمنا نتایج نشان داد که ماده رنگزا در آب حاوی پراکنش  کننده آنیونی با سرعت بیشتری نسبت به پراکنش  کننده غیریونی حل می شود. اندازه گیری سرعت انحلال ماده رنگزا در هر دو ماده پراکنش کننده نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا با افزایش زمان کاهش می یابند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID